De gemeente houdt zich, kort gezegd, bezig met alle zaken die zich in jouw omgeving afspelen. Van paspoort en rijbewijs, tot onderwijs, bouwen en riolering. De manier waarop zij dit doet, ligt voor een groot deel vast in landelijke wetten. Maar waar dat maar enigszins kan, worden inwoners actief betrokken bij het maken en uitvoeren van de plannen: ‘samen sterk en duurzaam’ is het motto.

De gemeente Heumen telt ongeveer 125 medewerkers, ambitieuze, betrokken mensen, die samenwerken om de gemeenschappelijke doelen te halen, die zich goed inleven in wat er in de samenleving speelt en hiernaar handelen en die positief kritisch zijn naar zichzelf en anderen.

De werkzaamheden zijn ondergebracht in zes afdelingen (bekijk een schematische weergave in het organogram).

  • Concernstaf: ondersteuning van directie
  • Publiekszaken: receptie, telefonisch infocenter, meldpunt melding openbare ruimte, afgeven post, vergunningen, burgerzaken, sociale zaken en Vraagwijzer (uitvoering Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Fysieke Leefomgeving: bouwen en wonen, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, grondzaken, economische zaken, civiel- en cultuurtechniek, verkeer, vervoer en wegen, beheer openbare ruimte, buitendienst, riolering, milieu, gemeentewerf, openbare verlichting, openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving
  • Sociale Leefbaarheid: welzijn, volksgezondheid, onderwijs, cultuur, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, kinderopvang, sport, onderwijs en sociale zaken, schuldhulpverlening, re-integratie
  • Bedrijfsondersteuning: financiën, communicatie, personeel en organisatie, juridische zaken
  • Facilitaire ondersteuning: secretariaat, facilitaire zaken, post en archief, automatisering, informatievoorziening