Heumen telt veel bedrijven aan huis. De gemeente faciliteert dit en heeft hiervoor beleidsregels opgesteld in de betreffende bestemmingsplannen.

Woningen kunnen worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten mits:

 • de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft waarbij:
  • de woning moet blijven voldoen aan het Bouwbesluit en de bouwverordening;
  • maximaal 40% van de begane grondvloeroppervlakte en de voor de woonfunctie bestemde bijgebouwen worden gebruikt voor de aan huis gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit met een maximum van 50m².
 • er geen detailhandel wordt uitgeoefend behoudens een beperkte verkoop van ter plaatse vervaardigde producten en direct in verband met de aan huis gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;
 • het gebruik geen ernstige hinder voor het woonmilieu oplevert en geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving;
 • er geen activiteiten plaatsvinden die in de regel worden uitgeoefend op een industrieterrein of bedrijventerrein;
 • er geen onevenredige verstoring plaatsvindt in de voorzieningenstructuur van de wijk of de kern;
 • het gebruik geen nadelige invloed heeft op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans;
 • er geen etalages, vitrines en lichtreclames zijn. Het maken van reclame moet beperkt blijven tot het plaatsen van een onverlicht naambord met een afmeting van ten hoogste 0.50 m², waarvan de langste zijde maximaal 1 meter lang is);
 • er gelijktijdig niet meer dan twee medewerkers aanwezig zijn;
 • er geen bedrijfsmateriaal buiten op het perceel opgeslagen wordt.