Een boom kan erg mooi en nuttig zijn, voor u en uw omgeving. Ze bieden beschutting, gezonde lucht en door de seizoenen een afwisselend beeld. Helaas geven ze soms ook overlast, waardoor ze vervelend zijn en u de boom graag wilt kappen. Voorheen moest u voor elke boom, met een bepaalde maatvoering, die u wilde kappen een vergunning aanvragen. Om het makkelijker te maken, heeft u alleen nog maar een kapvergunning nodig voor de beeldbepalende bomen.

Wanneer een omgevingsvergunning kap?

De ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) verzorgt vanaf 1 januari 2018 de behandeling van de omgevingsvergunning kap voor onze gemeente. Wij hebben in samenwerking met het Erfgoedplatform groen een lijst van beeldbepalende bomenlink naar pdf bestand opgesteld. Voor deze bomen is een omgevingsvergunning kap verplicht.

Bomen die niet op de lijst staan, mogen zonder vergunning gekapt worden. Voor bomen in het buitengebied, zoals in een weiland of natuurgebied, geldt een uitzondering. Daar bepaalt (naast de lijst van beeldbepalende bomen) het bestemmingsplan of er een omgevingsvergunning nodig is voor het kappen/planten van bomen (activiteit “uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden”).

Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven). Via het Omgevingsloket Online(externe link) kunt u nagaan of u daadwerkelijk een omgevingsvergunning voor kap nodig heeft. 

Wanneer een omgevingsvergunning aanleg?

Een omgevingsvergunning aanleg is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren/aanleggen van een werk of werkzaamheden (geen bouwwerken). Een omgevingsvergunning aanleg geeft toestemming om in gebieden met landschappelijke, agrarische of natuurwaarde:

  • wegen of paden aan te leggen/verharden;
  • sloten te graven of te dempen;
  • bomen te rooien of te planten;
  • grond op te hogen of af te graven.

Het gaat om werkzaamheden waarvoor volgens het gemeentelijk bestemmingsplan een vergunning verplicht is. Deze vergunning biedt gemeenten de mogelijkheid om de voorgenomen werkzaamheden te toetsen aan planologische plannen. Hiervoor is vaak extern advies nodig.

De omgevingsvergunning aanleg vraagt u aan via het Omgevingsloket Online(externe link). Heeft u inderdaad een omgevingsvergunning aanleg nodig, dan hoeft u daarnaast geen omgevingsvergunning kap aan te vragen. 

Relevante wetgeving

Natuurwet (voorheen o.a. Boswet)

De Natuurwet wil het Nederlandse bosareaal en de houtopstandenlink naar pdf bestand in stand houden. Deze wet noemt bepaalde categorieën bomen die niet onder de gemeentelijke regels vallen, zoals wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, bomen van bosbouwondernemingen, fruitbomen en windschermen langs boomgaarden. De Algemene plaatselijke verordening geldt dus niet voor deze bomen.

Voor het kappen van bomen die onder de Natuurwet vallen, moet u soms een kapmelding(externe link) doen.

Bekijk de grenzen van het gebied waarin de Natuurwetlink naar pdf bestand geldt in de gemeente Heumen.

Broedseizoen

Wij wijzen erop dat u rekening dient te houden met de Flora- en faunawet, die onder meer bepaalt dat alle op grond van de wet beschermde diersoorten (waaronder alle hier van nature voorkomende vogels en hun leefomgeving) niet verstoord mogen worden. Wat betreft het kappen van bomen betekent dit dat bomen waar broedende vogels of jongen in aanwezig zijn, niet gekapt mogen worden totdat het nest is verlaten. De meeste vogels broeden in de periode tussen 15 maart en 15 juli. Meer informatie vindt u via www.overheid.nl(externe link).

Beschermde bomen

Op de lijst van beeldbepalende bomenlink naar pdf bestand staan alle bomen in openbaar en particulier gebied die in principe niet gekapt mogen worden. Van die regel kan worden afgeweken als de bomen bijvoorbeeld ziek zijn of als ruimtelijke plannen dit nodig maken. Er moet dan wel onderzocht worden of er geen andere mogelijkheden zijn.