Brandveiligheid en (tijdelijk) gebruik bouwwerken en terreinen

Gebouwen moeten brandveilig worden ge- of verbouwd. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De eigenaar of gebruiker van een gebouw is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze voorschriften.

Wilt u een gebouw of (tijdelijk) bouwwerk waar veel mensen in kunnen samenkomen, of een kamerverhuurbedrijf in gebruik nemen, dan heeft u of een omgevingsvergunning brandveilig gebruik bouwwerken (gebouwen) of een (gebruiks)melding (brandveilig gebruik bouwwerken of gebouwen) nodig, zie de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl.

Wilt u bijvoorbeeld tijdelijk een (camping)terrein of een feesttent in gebruik nemen, dan moet u een meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsenlink naar pdf bestand indienen. Dit formulier kunt u mailen naar heumen@heumen.nl.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik bouwwerken of gebouwen (Wabo)

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig bij:

  • nachtverblijf voor meer dan 10 personen (zoals in hotels of verpleeghuizen)
  • dagverblijf voor meer dan 10 kinderen onder 12 jaar (zoals basisscholen) of meer dan 10 gehandicapten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning verloopt via het Omgevingsloket online. Particulieren kunnen dit digitaal doen via DigiD of door het downloaden, uitprinten en mailen van het formulier met bijlage naar wabo@odrn.nl

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal indienen via eHerkenning.

Na het indienen van het aanvraagformulier krijgt u een ontvangstbevestiging van de gemeente. De gemeente beslist binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning hebt, dus dien de aanvraag ruim van tevoren in.

De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan binnen 6 weken na terinzagelegging zijn zienswijze hierover indienen. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Hiertegen kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik gebouw moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de legesverordening.
Let op! Vraagt u geen omgevingsvergunning aan voor brandveilig gebruik van het gebouw, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

Gebruiksmelding (Bouwbesluit)

Een gebruiksmelding is nodig als:

  • in het gebouw (het gaat niet om een woning) meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn
  • in het gebouw aan meer dan 5 personen kamers worden verhuurd een woning kamergewijs wordt verhuurd aan vijf of meer afzonderlijke bewoners
  • het gebouw niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, maar door extra maatregelen toch even veilig is (gelijkwaardige oplossing)

Een gebruiksmelding moet u ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik indienen via het Omgevingsloket online. U kunt de vergunning- of meldingcheck doen en de melding digitaal indienen, of het formulier downloaden en printen.

Mocht u er niet uitkomen dan kunt u via bml@heumen.nl informeren hoe u deze melding (aanvraag) in moet dienen. Na de melding krijgt u van de ODRN (Omgevingsdienst regio Nijmegen) een bewijs van ontvangst. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan.

Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Voor tijdelijke bouwwerken (zoals een tent) of overige plaatsen (terrein, of tijdelijke camping) moet in sommige gevallen een gebruiksmelding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsenlink naar pdf bestand ingediend worden. Deze is nodig:

  • voor nachtverblijf voor meer dan 10 personen;
  • voor verzorging/opvang voor meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
  • voor ruimte of terrein waar meer dan 150 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn;
  • indien een bouwwerk niet voldoet aan de eisen van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsenlink naar pdf bestand, maar door extra maatregelen toch even veilig is (gelijkwaardige oplossing)

Indien de activiteit valt onder een evenement en daarvoor een evenementenvergunning aangevraagd moet worden dan hoeft er geen aparte melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen ingediend te worden.

Mocht u twijfelen of u (voor bijvoorbeeld een feesttent) een melding brandveilig gebruik  en basishulpverlening overige plaatsen in moet dienen, stuur dan een mail naar apv@heumen.nl.