De partijen VVD, CDA, D66 en PvdA willen besturen met oog voor de toekomst en met een realistische blik. In hun coalitieakkoord van 25 juni 2020, “Een plek voor iedereen”, noemen zij als grote opgaven: een plek voor iedereen, betaalbare zorg, duurzaamheid en veiligheid.

Maatschappelijke participatie en eigen verantwoordelijkheid staan centraal. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij een bijdrage levert aan de Heumense samenleving. Voor inwoners in een kwetsbare positie, als gevolg van een beperkt sociaal netwerk en/of een laag inkomen, biedt de gemeente een vangnet.

Financieel kader: een sluitende begroting

De coalitie zorgt ervoor dat de financiële situatie van de gemeente ook in de toekomst goed blijft. Bij ongewijzigd beleid ontstaat in 2021 een tekort van 1,5 miljoen. Dit betekent dat de gemeente voor een grote bezuinigingsoperatie staat. Bij het bepalen van de bezuinigingen zorgt de coalitie voor een evenwichtige verdeling over de domeinen. Er wordt voor gewaakt dat er geen bevolkingsgroep onevenredig hard wordt geraakt. De coalitie geeft in het akkoord een reeks aan uitgangspunten voor het financieel beleid.

Sociaal Domein: we zijn nabij en er is plek voor iedereen

De coalitie wil voor inwoners in een kwetsbare positie doen wat er nodig is. Zij wil bestaande maatregelen heroverwegen op het gebied van preventie, voorzieningen en samenredzaamheid. Er zijn plannen geformuleerd voor het doelgroepenvervoer, de dorpshuizen en bijstandsgerechtigden.

Het nieuwe college gaat onderzoeken of er een ‘Heumenkaart’ ingevoerd wordt. Dit is een kaart voor inwoners met een laag inkomen om hen de mogelijkheid te bieden om mee te doen in onze gemeente. Invoering van de kaart moet zorgen voor vereenvoudiging van o.a. inkomensondersteunende regelingen.

Fysiek domein: woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie

Dit zijn de grote opgaven in het fysiek domein in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De uitwerking gebeurt in samenwerking met ketenpartners. Aanvullend zoekt de coalitie de dialoog met inwoners.

Bij kleine, meer concrete planologische initiatieven worden belanghebbenden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Uiteindelijk neemt de gemeente, vanuit het algemeen belang, een besluit.

Woningbouw

Op korte termijn wordt er in de vier dorpen gebouwd voor de lokale behoefte. Er wordt hierbij vooral gekeken naar woningen voor jongeren, ouderen en starters.

Op lange termijn wil de coalitie ook bouwen voor de regionale behoefte. Hierdoor kan gezorgd worden dat het voorzieningenniveau in stand kan blijven. In het centrum van Malden krijgen appartementen voor ouderen prioriteit, de bouwhoogte is afhankelijk van wat financieel optimaal haalbaar is.

Deze bestuursperiode worden woningbouw en sportvelden in het Lierdal uitgesloten. Het open karakter blijft behouden. Er wordt bekeken hoe een duurzame invulling gerealiseerd kan worden.

Ruimtelijke visie duurzame energie: Raadsbesluit is leidend

Het gebied ten oosten van de A73 is het startpunt voor de ontwikkeling van grootschalige duurzame energie. Besluitvorming over woningbouw in de Kanaalzone is leidend als het om deze ontwikkeling gaat. Waterkracht en zonne-energie worden als eerste benut, windkracht wordt benut indien nodig en onvermijdelijk, gezien de opgave. De baten van duurzame energieprojecten komen ten goede aan de gemeenschap of gemeente.

Duurzaamheid: Gemeente faciliteert

We voldoen aan het klimaatakkoord. Activiteiten op het gebied van duurzaamheid worden overgelaten aan marktpartijen. Dit geldt niet voor het duurzaamheidsloket van de gemeente Heumen. 

Bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is de voorwaarde dat de investering gedurende de looptijd door de gemeente wordt terugverdiend. Samen met inwoners een duurzame wijk realiseren is één van de ambities; dit hoeft geen gasloze wijk te zijn. Op basis van de resultaten van dit project bepalen we de lijn voor de toekomst.

Heumen in de regio

Bij grote investeringen wordt realistisch gekeken naar de toekomstbestendigheid van de gemeente.  Uitgangspunt blijft dat we dichtbij en lokaal organiseren wat voor inwoners direct van belang is en wat op lokale schaal goed georganiseerd kan worden. Bij de regionale samenwerking richten we ons vooral op het Rijk van Nijmegen en - op grotere schaal - de regio Arnhem Nijmegen. In de regionale samenwerking ligt de focus op het Werkbedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).