De gemeente Heumen is gestart met de planvorming voor het gebied rond de voormalige basisschool Vuurvogel II aan de Schoren. Deze locatie wordt herontwikkeld voor woningbouw en een park. Inwoners uit Molenwijk kunnen meedenken met het plan.

Start

We zijn gestart met de ontwerpfase voor zowel de woningbouw als voor het park. Op dit moment is nog niet bekend hoe het gebied ingericht wordt. Wel heeft de gemeenteraad een aantal randvoorwaarden meegegeven. Zo heeft de raad besloten dat op de locatie van de voormalige school 10-16 appartementen moeten komen en dat het schoolplein ingericht wordt als park. Ook wordt het park in samenwerking met de wijk ontworpen. Er zijn hiervoor al meerdere gesprekken geweest tussen de wijkwerkgroep Molenwijkpark en de gemeente.

De wijkwerkgroep heeft een visie voor het gebied ontwikkeld. Deze visie is de basis geweest voor een gezamenlijke subsidieaanvraag bij de provincie (Groene Icoonprojecten). De subsidie is toegekend en heeft een bijdrage in de kosten voor het ontwerp van het park opgeleverd. Gemeente en wijkwerkgroep blijven tijdens het hele ontwerpproces nauw samenwerken. 

Wij hebben het bureau LOS Stad om Land opdracht gegeven ons te ondersteunen. Wij gaan de komende maanden met dit bureau, de wijkwerkgroep en inwoners verkennen hoe het gebied ingericht kan worden.

Planning

Wij organiseren meerdere informatiebijeenkomsten waarbij inwoners mee kunnen denken met het ontwerp voor het park. De eerste was op 21 september 2021. Tijdens deze bijeenkomst zijn 3 onderscheidende ideeën besproken waar inwoners hun reacties op konden geven. Op basis van die reacties is een voorlopig ontwerp gemaakt die wij wederom met inwoners hebben besproken op 20 en 21 oktober.

Na die bijeenkomsten hebben wij alle inbreng weer in het voorlopige ontwerp verwerkt en dit bij provincie ingediend. Met als doel weer een subsidie binnen te halen, maar nu voor de uitvoering.

De verwachting is dat we in het eerste kwartaal van 2022 een definitief ontwerp voor het park en een beeldkwaliteitsplan voor de appartementen ter besluitvorming kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Daarna moet het bestemmingplan gewijzigd worden. Wij denken dat de uitvoering in 2023 zal starten. 

Hebt u vragen of wilt u meedenken?

Mail dan naar woningbouw@heumen.nl of kijk op de website van Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk.