Infiltreren van regenwater

Onze gemeente neemt al jaren geen regenwater meer in van nieuwe verharde oppervlakten. Gaat u een nieuwe woning bouwen, de woning vergroten of de tuin verharden, dan moet u het regenwater op uw eigen perceel verzamelen en infiltreren in de bodem. Het regenwater mag in die gevallen niet meer bij het vuilwaterriool worden aangesloten. Of oppervlakkig afstromen naar de openbare ruimte

De wijze van infiltreren staat vrij. Het water mag via infiltratiekratten, infiltratie ringen, een wadi of een nieuw te graven zaksloot in de boden infiltreren. Maar altijd op uw eigen perceel, omdat het infiltratie systeem onderdeel uitmaakt van de woning of het pand.

Waar moet u op letten?

 • K-waarde van de bodem
  Dit is de snelheid waarmee het regenwater in de bodem trekt. In grove zandgronden verdwijnt het water sneller in de bodem dan bij kleigronden. Deze snelheid wordt uitgedrukt in de K-waarde van de bodem. Een K-waarde van meer dan 1 geeft aan dat de infiltratiemogelijkheden goed zijn.
   
 • De grondwaterstand
  Het is belangrijk dat de inhoud van uw systeem ook gebruikt kan worden en niet vol staat met grondwater. Daarnaast zorgt een laag grond boven het grondwater voor een zuiverende werking en voorkomt het dat vervuiling in het grondwater komt. Om die reden dienen infiltratiesystemen minimaal 50 cm boven het grondwater te liggen. Overtuig u van de infiltratiemogelijkheden door de K-waarde en grondwaterstand vooraf te onderzoeken. Op de website www.dinoloket.nl vindt u gratis gegevens van de ondergrond, waaronder diverse peilbuisgegevens. De K-waarde kunt u ook door een gespecialiseerd bedrijf laten meten. Dit kan bijvoorbeeld gelijktijdig met een bodemkundig onderzoek.
   
 • Toekomstig beheer en onderhoud
  Zorg dat er zo min mogelijk vuil in het infiltratiesysteem komt. Dit kan door gebruik te maken van een bladscheider in de regenwaterafvoer, het gebruik van zandvangers of filterdoeken. Door het systeem te inspecteren, kunt u de vervuilingsgraad controleren en controleren of het systeem nog goed functioneert. Een reinigbaar systeem zorgt ervoor dat u tijdig onderhoud kunt uitvoeren en voorkomt een voortijdige kostbare vervanging van het hele systeem.  
   
 • Bodemverontreiniging
  Uiteraard mag er geen afvalwater in het infiltratiesysteem worden geloosd. Daarnaast moet er gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke bouwproducten en werkwijzen. Het toepassen van uitloogbare bouwmaterialen bijvoorbeeld zinken daken of dakafvoeren kan nadelige gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit. Indien niet wettelijk vastgelegd, wordt geadviseerd om geen uitloogbare bouwmaterialen toe te passen.
   
 • Kleur en type buis
  De kleur van de buizen binnen de woning zijn vrij, buiten de woning dient de kleur grijs te worden gebruikt. Voor schoon hemelwater mag ook de kleur groen worden gebruikt. Voor vuilwaterriolering moet de kleur bruin worden gebruikt. De sterkte van de buis bij voorkeur SN8, maar minimaal SN4.
   
 • Leegloop
  Nadat er water in het systeem is gekomen, moet het systeem binnen 48 uur weer leeg kunnen lopen, zodat de inhoud van het hele systeem weer snel genoeg beschikbaar is voor een volgende bui.

Met hoeveel regenwater moet ik rekening houden?

In Nederland valt er jaarlijks circa 800 mm neerslag uit de lucht. Gemiddeld 40 tot 70 mm per maand. Bij de meeste regenbuien valt er een beperkte hoeveelheid regen, die prima door een infiltratievoorziening kan worden verwerkt. Maar als er een hoosbui valt, is het belangrijk dat het regenwater ook weg kan en voldoende plek heeft. Bij het berekenen van de inhoud van een infiltratiesysteem is het daarom belangrijk dat het infiltratiesysteem ook een hoosbui aankan.

Verschillen per gemeente

Per gemeente verschillen de regels waarmee gerekend dient te worden. In onze gemeente moet in beginsel al het hemelwater dat valt op nieuwe verharde oppervlakken op het eigen perceel worden geborgen en geïnfiltreerd. Dit is bijvoorbeeld als u nieuw gaat bouwen, de woning met een aanbouw gaat vergroten, een nieuw terras aanlegt of een schuurtje bouwt. 

Bergingseisen Waterschap Rivierenland

Wij adviseren om te rekenen met de bergingseisen van het Waterschap Rivierenland, die veelal ook als toetsing van een waterparagraaf bij een bestemmingsplan worden gehanteerd. De eis van het Waterschap voor solitaire infiltratiesystemen (dus zonder overloop op een sloot) is dat er 66,4 mm neerslag per aangesloten m2 verhard oppervlak kan worden geborgen. Deze bui staat voor een regenbui die statistisch gezien eens in de 100 jaar valt en 1 uur duurt.

Bij een overloop op het watersysteem van het Waterschap moet er 43,6 mm neerslag per m2 verhard oppervlak worden geborgen (436 m3/ha = T=10+10%), waarbij maximaal 1,5 l/s/ha op het watersysteem wordt geloosd. Voor het aansluiten van water of een overloop op het watersysteem van het Waterschap moet een vergunning of melding bij het Waterschap worden aangevraagd.

Stedelijk gebied

Met name binnen stedelijk gebied adviseren wij om een eerste hoeveelheid regenwater van 20 tot 30 mm ondergronds via bijvoorbeeld infiltratiekratten te bergen in combinatie met een overloop op eigen terrein. Deze overloop kan eenvoudig een lager gelegen punt op uw perceel zijn.

Let op! Bij een overloop van uw systeem mag geen overlast naar de omgeving plaats vinden. Uw buren kunnen u bij schade of overlast hiervoor aansprakelijk stellen. Ook mogen naastgelegen percelen geen overlast ondervinden van de in de bodem ingebrachte infiltratie.

Rekenvoorbeeld

U verbouwt uw woning waardoor het verhard oppervlak met 20 m2 toeneemt. Wij adviseren 20 tot 30 mm ondergronds te bergen en het hele systeem zodanig in te richten zodat het in totaal  66,4 mm aan kan.

Ondergronds

20m2 x 20mm = 400 liter.

Bovengronds

66,4 mm – 20 mm = 46,4m2 x 20m2 = 928 liter.

Meer informatie over afkoppelen en infiltreren?

Neem contact op met de rioolbeheerder van de gemeente Heumen via telefoonnummer 14 024 of heumen@heumen.nl.