De behoefte aan de bouw van nieuwe woningen is groot en in onze regio is er een woningtekort. Om woningbouw mogelijk te maken, heeft gemeente Heumen daarom besloten de locatie van sv Juliana’31 en de locatie van de betonfabriek aan de Kanaalzone in Malden aan te wijzen als woningbouwlocatie.

In overleg met sv Juliana‘31 is de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor de sportvelden. De keuze van deze nieuwe locatie is van vele factoren afhankelijk en zal na het uitvoeren van aanvullend onderzoek aan de raad worden voorgelegd. Op 28 september is ook een variant aan de raad gepresenteerd waarbij de sportvelden op de huidige locatie worden heringericht.

Ondertussen zijn we ook in gesprek met de betonfabriek om de ontwikkeling uiteindelijk mogelijk te maken. Inmiddels is er overeenstemming bereikt over de aankoop van de betonfabriek. In december 2023 zal ter besluitvorming een voorstel aan de raad worden voorgelegd over de aankoop van de betonfabriek, de verplaatsing of herinrichting van de sportvelden en de ontwikkeling van woningbouw. Vervolgens kan gestart worden met de planontwikkeling.

Schetsontwerp Kanaalzone

Voor het project Kanaalzone is een stedenbouwkundig schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp is ontwikkeld op basis van een stedenbouwkundige visie en moet nog nader uitgewerkt worden. Daar zullen we de direct omwonenden, de overige inwoners van Malden en andere stakeholders bij betrekken.

Schetsontwerp, alternatieve variant (met herinrichting sportvelden op bestaande locatie):

Veel is nog onzeker, maar we willen u nu alvast meenemen in de ambities die onderdeel uitmaken van de planopzet. We streven naar een woongebied dat meerwaarde heeft voor Malden, maar wel past binnen de bestaande structuur van de dorpskern. Daarbij zijn vooral de locatie specifieke kwaliteiten zoals de ligging aan het water, nabijheid van het centrum, uitzicht over rivierenlandschap en stuwwal en de dorps/stedelijke ambitie input voor de na te streven woonmilieus.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie, circulair e/o conceptueel bouwen

Deze plannen worden in een later stadium concreter uitgewerkt. Daarvoor zal uiteraard aangesloten worden bij de wettelijke vereisten op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid, klimaatadaptatie en circulair bouwen zoals die zullen gelden op het moment van realisatie.

In ieder geval wordt bij uitwerking van de plannen de optie bekeken om een deel van het plan te realiseren met een conceptueel en circulair woningbouwsysteem, om daarmee het bouwtempo te verhogen en tegelijkertijd op een betaalbare wijze woningen te realiseren met maximale toekomstwaarde.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 29 november vond er een informatiebijeenkomst plaats met omwonenden en andere geïnteresseerden om te praten over alle ontwikkelingen. Ook werd aandacht besteed aan de aandachtspunten die vooraf werden aangedragen. De presentatie kunt u onderaan deze pagina vinden.

Vragen?

Via deze pagina willen wij u zoveel mogelijk over het project vertellen. Zodra er nieuwe informatie is over de ontwikkelingen van het project zullen wij dit hier plaatsen. Specifieke informatie over het Sportpark sv Juliana'31 vindt u op een aparte pagina.

Heeft u na het lezen van de tekst nog vragen over het project Kanaalzone of over de verplaatsing van de sportvelden, dan willen wij deze graag beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met omgevingsmanager, Cecile Derks. Dit kan telefonisch via nummer 14 024 of u kunt uw vragen per mail sturen naar: cderks@heumen.nl

Laatst bijgewerkt op 30 november 2023