De behoefte aan de bouw van nieuwe woningen is groot en in onze regio is er een woningtekort. Om woningbouw mogelijk te maken, heeft gemeente Heumen daarom besloten de locatie van sv Juliana’31 en de locatie van de betonfabriek aan de Kanaalzone in Malden aan te wijzen als woningbouwlocatie.

In overleg met sv Juliana‘31 is de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor de sportvelden. De keuze van deze nieuwe locatie is van vele factoren afhankelijk en zal na het uitvoeren van aanvullend onderzoek aan de raad worden voorgelegd. De raad zal hier vervolgens een besluit over nemen.

Ondertussen zijn we ook in gesprek met de betonfabriek om de ontwikkeling uiteindelijk mogelijk te maken. De gesprekken hierover zijn complex en vergen zorgvuldigheid en dus tijd.

Schetsontwerp Kanaalzone

Voor het project Kanaalzone is een stedenbouwkundig schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp is ontwikkeld op basis van een stedenbouwkundige visie en moet nog nader uitgewerkt worden. Daar zullen we de direct omwonenden, de overige inwoners van Malden en andere stakeholders bij betrekken.

Veel is er nog onzeker, maar we willen u nu alvast meenemen in de ambities die in de schets zijn vertaald.

We streven naar een woongebied dat meerwaarde heeft voor Malden, maar wel past binnen de bestaande structuur van de dorpskern. Daarbij zijn vooral de locatie specifieke kwaliteiten zoals de ligging aan het water, nabijheid van het centrum, uitzicht over rivierenlandschap en stuwwal en de dorps/stedelijke ambitie input voor de na te streven woonmilieus.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie, circulair e/o conceptueel bouwen

Deze plannen worden in een later stadium concreter uitgewerkt. Daarvoor zal uiteraard aangesloten worden bij de wettelijke vereisten op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid, klimaatadaptatie en circulair bouwen zoals die zullen gelden op het moment van realisatie.

In ieder geval wordt bij uitwerking van de plannen de optie bekeken om een deel van het plan te realiseren met een conceptueel en circulair woningbouwsysteem, om daarmee het bouwtempo te verhogen en tegelijkertijd op een betaalbare wijze woningen te realiseren met maximale toekomstwaarde.

Informatiebijeenkomst

Zodra de besluitvorming over de nieuwe locatie van de sportvelden heeft plaatsgevonden, zal er een bijeenkomst georganiseerd worden om te praten over alle ontwikkelingen en is er aandacht voor alle aandachtspunten die u hebt aangedragen en die mogelijk kunnen worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. Wij brengen u nog op de hoogte van de exacte datum en de locatie. Direct omwonenden zullen van ons een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Vragen?

Via deze pagina willen wij u zoveel mogelijk over het project vertellen. Zodra er nieuwe informatie is over de ontwikkelingen van het project zullen wij dit hier plaatsen. Specifieke informatie over het Sportpark sv Juliana'31 vindt u op een aparte pagina.

Heeft u na het lezen van de tekst nog vragen over het project Kanaalzone of over de verplaatsing van de sportvelden, dan willen wij deze graag beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met omgevingsmanager, Cecile Derks. Dit kan telefonisch via nummer 14024 of u kunt uw vragen per mail sturen naar: cderks@heumen.nl

Laatst bijgewerkt op: 29 september 2022