LEADERsubsidie

Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan de leefbaarheid en veerkracht van ons platteland? Dan kunt u daar vanaf 10 mei subsidie voor aanvragen. Het gaat om de zogenaamde LEADER subsidie. Dat is een Europese subsidie.  

U kunt subsidie aanvragen voor projecten in onze regio die bijdragen aan: 
 
1.    Leefbare veerkrachtige dorpen 
2.    Een groene regio met veel biodiversiteit 
3.    Een sterke lokale (vrijetijds)economie 
 
Bij alle projecten is het belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan de gevolgen van klimaatverandering en duurzame energie.

Voorbeeldprojecten  

In andere regio’s ging de subsidie bijvoorbeeld naar een project om een dorpskerk een andere bestemming te geven. Maar ook naar een dorpsmoestuin. Bovendien was er subsidie om het project schaapshoeden meer bekendheid te geven. En een project om mensen uit het buitengebied te vervoeren naar activiteiten.

Hoe kunt u subsidie aanvragen? 

Heeft u een initiatief dat past binnen deze nieuwe subsidieregeling? Of wilt u even sparren over een idee? Aarzel niet en neem contact op met Jolanda Kemna, de LEADER coördinator. Dat kan via coordinator@rvnmw.nl of via 06-13 44 31 66. 
 
Meer informatie over het subsidieprogramma LEADER vindt u op de website www.leaderrijkvannijmegenmaasenwaal.nl. LEADER is ook te vinden op Facebook en LinkedIn. 

Wie beoordeelt de subsidieaanvragen? 

Een Lokale Actie Groep (LAG) beoordeelt de aanvragen. Het LAG bestaat uit onder andere uit inwoners, belangenorganisaties en bestuurders uit de betrokken regiogemeenten.

Welke gemeenten werken samen binnen LEADER? 

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen vroegen samen de Europese subsidie aan. Onder de naam Rijk van Nijmegen Maas en Waal. Het gaat om 1,2 miljoen euro voor dit LEADERgebied. 

Meer over het LAG

Vertegenwoordiging

In de LAG zitten 15 personen te weten:

6 inwoners LAG leden (1 per gemeente), 
2 bestuurlijke vertegenwoordigers namens deelnemende gemeenten, 
3 afgevaardigden van belangenorganisaties op het gebied van bijvoorbeeld natuur, recreatie, landbouw
2 ambtelijke adviseurs deelnemende gemeenten  
1 ambtelijk adviseur provincie Gelderland
1 LEADER coördinator (tevens secretaris LAG)
De drie ambtelijke adviseurs en de LEADER coördinator hebben in de LAG wel zitting maar geen stemrecht.

De leden vormen een afvaardiging van het LEADER-gebied Rijk van Nijmegen Maas en Waal en hebben kennis over en gevoel bij de 3 belangrijke onderdelen uit het subsidieprogramma:

  1. Leefbare veerkrachtige kernen
  2. Een groene regio met veel biodiversiteit
  3. Een sterke lokale (vrijetijd)economie  

Taken LAG

  • Oriënterend
  • De LAG leden worden ter oriëntatie geïnformeerd over project ideeën die later verder worden uitgewerkt. LAG leden kunnen aan initiatiefnemer vragen stellen of suggesties meegeven.
  • Besluitvormend 
  • Bij besluitvormende onderwerpen worden besluiten genomen over de ingediende subsidieaanvragen. Na een positief besluit zal de provincie de verdere procedurele afhandeling en formele besluitvormingsprocedure van de subsidieafhandeling voor haar rekening nemen. De provincie mag op inhoudelijke gronden niet afwijken van het advies van de LAG. 
  • Kennisdeling
  • Deelnemen aan netwerk of informatie bijeenkomsten die vanuit LEADER worden georganiseerd voor LEADER gebieden.