Leerlingenvervoer

U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

DigiDLeerlingenvervoer aanvragen 2024-2025

U bent verhuisd, uw kind gaat naar een andere school of u wilt een andere wijziging doorgeven?

DigiDLeerlingenvervoer wijzigen

U wilt het leerlingenvervoer stopzetten?

DigiDLeerlingenvervoer beëindigen

Wat heb ik nodig?

Online doorgeven

 • Uw DigiD
 • Vervoersadvies school
 • Medische verklaring

Persoonlijk aanvragen

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker.

Afspraak maken aanvraag leerlingenvervoer 
of bel naar telefoonnummer 14 024 of 024 358 83 00 en vraag om een afspraak met een medewerker leerlingenvervoer. U kunt ook mailen: leerlingenvervoer@heumen.nl

Schriftelijk doorgeven

Let op:

Bij een eerste aanvraag óf bij een wisseling van school moet u ook meesturen: het vervoersadvies van de schoollink naar pdf bestand over het vervoer. Let op: de visie van de school van de leerling weegt zwaar. Lees daarom de toelichting op het aanvraagformulierlink naar pdf bestand goed door.

Hoe werkt het?

Uw kind:

 • woont in de gemeente Heumen.
 • gaat naar één van de onderstaande scholen:
  • Scholen voor primair onderwijs: hiertoe hoort het regulier (BO) en speciaal basisonderwijs (SBO).
  • Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (V)(SO)
  • Scholen voor regulier voortgezet onderwijs voor zover uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft waardoor het niet zelf met het openbaar vervoer naar school kan.

Voorwaarden vergoeding

U komt alleen voor een vergoeding in aanmerking voor de afstand tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school. Hieronder leggen wij een paar begrippen uit.

Afstand

Uw kind zit op een school die op meer dan 6 kilometer van het huisadres ligt. Deze afstand geldt niet voor leerlingen in het primair en regulier voortgezet onderwijs die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet in staat zijn om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen.

Woning

 • De woning is de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft. Vervoer naar een ander adres dan de woning, een zorginstelling of crisisopvang maakt geen deel uit van het leerlingenvervoer en wordt dus ook niet vergoed.
 • Het is mogelijk uw kind bij voorschoolse opvang (VSO) op te halen en naar naschoolse opvang (BSO) weg te brengen. Deze BSO moet zich dan wel binnen de gemeentegrens bevinden.
 • Zorg bij de aanvraag voor een structureel (twee)wekelijks ophaal- en wegbrengschema.

Dichtsbijzijnde toegankelijke school

 • Onder dichtstbijzijnd wordt verstaan: de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.
 • Toegankelijk betekent dat het onderwijs aansluit bij de behoefte van de leerling. Bij een eerste aanvraag of bij het vervoer naar een nieuwe school zal er door de gemeente altijd om een beschikking voor dat specifieke type onderwijs worden gevraagd.
 • Als de dichtstbijzijnde school niet toegankelijk is, doordat er bijvoorbeeld een wachtlijst is, moet u hiervan bij de aanvraag een bewijs toevoegen.
 • Schoolkeuze gebaseerd op godsdienst of levensbeschouwing van de ouders/verzorgers wordt door de gemeente gerespecteerd.

Hoe lang duurt het?

Nadat de gemeente de volledig ingevulde aanvraag heeft ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een brief waarin staat of u een vergoeding krijgt. U krijgt de vergoeding niet met terugwerkende kracht. 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

De hoogte van de vergoeding waarop recht wordt gemaakt is afhankelijk van het soort vervoer. Hierbij wordt gekeken naar de fysieke en geestelijke vermogens van het kind, zijn/haar zelfstandigheid en ontwikkeling. Het inzicht van de ouders en van de scholen zijn hierin zeer bepalend.

Soorten vervoer

De verschillende soorten vervoer in volgorde van zelfstandigheid zijn:

 • (Brom)fiets: u ontvangt een kilometervergoeding á € 0,11 per kilometer. Bij een fiets vergoeding hoeft u geen eigen bijdrage te betalen
 • (Brom)fiets met begeleiding: er rijdt een begeleider mee die ook een kilometervergoeding krijgt.*
 • Openbaar vervoer: u hebt recht op een financiële vergoeding gebaseerd op een Vrij Reizen-abonnement. 
 • Openbaar vervoer met begeleiding: hiervoor geldt hetzelfde als voor vervoer per (brom)fiets met begeleiding
 • Aangepast vervoer: zijn bovenstaande opties fysiek niet mogelijk, ontbreekt het openbaar vervoer of is de reistijd langer dan anderhalf uur en is dit met minimaal 50% terug te brengen komt u in aanmerking voor het aangepast vervoer. De gemeente meldt u hiervoor dan aan bij de vervoerder en neemt de bekostiging voor zijn rekening.
  Lees meer over aangepast vervoer in de folder van Avanlink naar pdf bestand.
 • Eigen vervoer: Het is ook mogelijk zelf uw kind (eventueel in combinatie met andere kinderen) naar school te brengen. U ontvangt dan een kilometervergoeding á € 0,23 als u recht heeft op aangepast vervoer, anders een bedrag gebaseerd op de kosten van het openbaar vervoer.

*voor begeleiding geldt één vergoeding ongeacht het aantal kinderen. Vergoeding voor begeleiding geldt alleen voor leerlingen die jonger zijn dan negen jaar.

Het kan zijn dat u door de gemeente wordt uitgenodigd voor een gesprek om zo een zorgvuldig inzicht in de situatie te krijgen.

Eigen bijdrage

Als uw kind een basisschool bezoekt, moet u mogelijk een eigen bijdrage (drempelbedrag) in de vervoerskosten betalen. Het bedrag van de eigen bijdrage vindt u op het aanvraagformulier.