Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Alle kinderen in Nederland tussen de 5 en 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten verplicht naar school. Uw kind mag al naar school als het 4 jaar oud is. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar wordt. Wordt uw kind bijvoorbeeld 5 jaar op 16 februari, dan moet hij/zij vanaf 1 maart naar school. De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Deze verlengt de leerplicht tot:

 • Een jongere een startkwalificatie haalt. Een startkwalificatie is een HAVO,VWO of minimaal MBO niveau 2 diploma.
 • De dag dat hij/zij 18 jaar wordt.

Een jongere mag nadat hij of zij 16 jaar is geworden school combineren met werken, zoals bij een beroepsbegeleidende leerweg.

Waarom leerplicht?

Het doel van de Leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste.

Mag mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?

U mag uw kind normaal gesproken niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Als u door uw beroep of dat van uw partner niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt, kunt u hiervoor wel een verlofaanvraag indienen.

Om verlof aan te kunnen vragen, moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om een gezinsvakantie.
 • De vakantie kan in geen enkele schoolvakantie worden opgenomen, vanwege het beroep van u of uw partner.
 • Het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.
 • Uw kind heeft in het betreffende schooljaar niet al eerder verlof gekregen voor een vakantie buiten de schoolvakanties.


Verlof voor bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld:

 • Huwelijk van familieleden.
 • Ernstige ziekte en overlijden van familieleden.
 • Uw kind heeft een wettelijke verplichting die niet buiten de lesuren kan plaatsvinden.
 • Verhuizing.
 • Ambtsjubilea en huwelijksjubilea van ouders en grootouders.


Een aanvraag voor verlof dient u in bij de directeur van de school.
Als u verlof aanvraagt voor maximaal 10 schooldagen, dan beslist de directeur erover. Bij een aanvraag van meer dan 10 schooldagen, moet de directeur de aanvraag voorleggen aan de leerplichtambtenaar, die erover beslist.

Vrijstelling

Vrijstelling van de inschrijvingsplicht kan voor hooguit één schooljaar worden verleend. Voor de volgende situaties kunt u vrijstelling van de inschrijvingsplicht aanvragen:

 • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
 • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
 • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
 • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.


Een vrijstelling van de inschrijvingsplicht dient u aan te vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente (waar de leerling staat ingeschreven).

Handig om te weten

 • Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor uw kind, mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.
 • Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen: toon bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Michelle van Dalen, leerplichtambtenaar gemeente Heumen, via telefoonnummer 14 024 of leerplicht@heumen.nlOf kijk op de webiste van rijksoverheid.nl