Hoe ziet gemeente Heumen er in 2030 uit? Hoe zorgen we ervoor dat onze gemeente een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken en recreëren? Dat beschrijven we in de Omgevingsvisie: een toekomstvisie voor onze leefomgeving.

De omgevingsvisie is dus belangrijk voor iedereen die iets wil veranderen in de leefomgeving. Dat kan zijn wanneer u overweegt om een woning te bouwen of een bedrijf te beginnen. Of wanneer de gemeente nadenkt over woningbouwlocaties of op een andere manier een bestaande situatie wil veranderen. Wilt u weten wat daar in staat? Leest u dan vooral deze Omgevingsvisie.

Waarom een Omgevingsvisie?

De nieuwe Omgevingswet gaat in per 1 januari 2024. Volgens deze wet moet iedere gemeente een Omgevingsvisie opstellen. Deze Omgevingsvisie beschrijft op hoofdlijnen de belangrijkste ruimtelijke keuzes en contouren voor het grondgebied van de gemeente Heumen. Het is dan ook de gemeenteraad die deze visie in de loop van dit jaar moet vaststellen. De omgevingsvisie wordt de opvolger van de 'Structuurvisie Heumen 2025'.

Proces

In het proces om te komen tot de Omgevingsvisie heeft de gemeente gemeenten stakeholders en inwoners betrokken. Het proces was opgedeeld in 3 fasen:

  • Fase 1: Verkenning: Ansichtkaart: in de eerste fase hebben we de kwaliteiten en de belangrijkste opgaven voor de toekomst per thema bekeken. Deze zijn benoemd in de Ansichtkaart van Heumen. De Ansichtkaart vormde het vertrekpunt voor de 2e fase; het opstellen van een Koersdocument.
  • Fase 2: Koersdocument Omgevingsvisie: in de tweede fase bepaalden we de inhoudelijke koers voor de Omgevingsvisie. Er is een keuze gemaakt over de richting van toekomstige ontwikkelingen in onze gemeente. De doelstellingen en ambities voor de toekomst zijn vastgelegd in het Koersdocument Omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft het Koersdocument eind vorig jaar vastgesteld
  • Fase 3: Omgevingsvisie: het Koersdocument Omgevingsvisie is de afgelopen maanden uitgewerkt tot een volledige Omgevingsvisie.

Waar kan ik een meer gedetailleerde visie vinden over mijn buurt?

Eerst stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast. Die beschrijft de hoofdlijnen. Daarna werken we het Omgevingsplan voor onze gemeente uit. Daarin vindt u per deelgebied meer gedetailleerd (op het niveau van de huidige bestemmingsplannen) de regels en uitgangspunten. In de toekomst vraagt een initiatiefnemer een Omgevingsvergunning aan die getoetst wordt aan het Omgevingsplan (en daarmee dus indirect ook aan de Omgevingsvisie).

Hoe wordt de Omgevingsvisie vastgesteld?

We verzamelen uw reacties ('zienswijzen') en geven daarop een antwoord. Alle reacties en antwoorden komen terecht in de 'Nota van Zienswijzen'. Waar nodig passen we de concept Omgevingsvisie nog aan. Het college van burgemeester en wethouder beoordeelt de Omgevingsvisie en de Nota van Zienswijzen. Tenslotte wordt de gemeenteraad gevraagd om de Omgevingsvisie vast te stellen.

Uw mening telt

In de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk en mondeling een 'zienswijze' (lees een reactie) over de ontwerp omgevingsvisie insturen naar voor de gemeenteraad van Heumen. U heeft daarvoor de tijd tot en met 19 juli 2023.

Dat kan door:

  • een brief te schrijven naar: Postbus 200, 6580 AZ Malden
  • een email te sturen aan: omgevingsvisie@heumen.nl
  • uw reactie mondeling door te geven. Neem daarvoor contact op met de behandelend medewerkers, A. Kneppers of M. Ruumpol, via het algemene nummer T 14 024.

Laatst bijgewerkt op: 6 juni 2023