Hoe ziet gemeente Heumen er in 2030 uit? Hoe zorgen we ervoor dat onze gemeente een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken en recreëren? Dat beschrijven we in de Omgevingsvisie: een toekomstvisie voor onze leefomgeving.

Wat is een Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie verwoordt de doelstellingen en ambities van de gemeente Heumen ten aanzien van de fysieke leefomgeving voor de komende tien jaar. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De visie beschrijft hoe we onze gemeente verder willen ontwikkelen en welke strategische keuzes daarbij horen. Bijvoorbeeld: Hoe gaan we de klimaatverandering te lijf? Waar willen we recreëren? En hoe willen we wonen? De Omgevingsvisie geeft ondernemers, bewoners, organisaties en de gemeenteraad houvast voor toekomstige ontwikkelingen in Heumen.
In deze korte film (2 minuten) leggen we uit wat we daaronder verstaan:


Het opstellen van de omgevingsvisie is een onderdeel van de Omgevingswet, met als doel om alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving samen te brengen in één wet. De Omgevingswet gaat in per 1 januari 2022. Wilt u meer informatie over de Omgevingswet? Kijkt u dan op de informatie pagina van de rijksoverheid aandeslagmetdeomgevingswet.nl(externe link).

Proces

In het proces om te komen tot de Omgevingsvisie betrekt de gemeenten stakeholders en inwoners. Het proces is opgedeeld in 3 fasen: 

  • Fase 1: Verkenning: Ansichtkaart: in de eerste fase hebben we de kwaliteiten en de belangrijkste opgaven voor de toekomst per thema bekeken. Deze zijn benoemd in de Ansichtkaart van Heumen. De Ansichtkaart vormt het vertrekpunt voor de 2e fase; het opstellen van een Koersdocument.
  • Fase 2: Koersdocument Omgevingsvisie: in de tweede fase bepalen we de inhoudelijke koers voor de Omgevingsvisie. We maken een integrale afweging en bepalen de richting van toekomstige ontwikkelingen in onze gemeente. De doelstellingen en ambities voor de toekomst leggen we vast in een Koersdocument Omgevingsvisie.
  • Fase 3: Omgevingsvisie: het Koersdocument Omgevingsvisie werken we uit in een Omgevingsvisie.


In het Proceskader Omgevingsvisie kunt u zien welke stappen er in de verschillende fasen gezet worden. Ook ziet u wanneer in dit proces stakeholders en inwoners betrokken worden.

Wat is úw visie?

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar te maken hebben we in november 2020 een online enquête uitgezet. Bijna 500 inwoners vulden deze in. Kijk hier voor de resultaten van de enquête.
Op 2 en 3 december ging de gemeenteraad in gesprek met de stakeholders over de belangrijkste dilemma’s waarover de raad een keuze moet maken voor het opstellen van de Omgevingsvisie. In dit gesprek kwam ook naar voren wat inwoners belangrijk vinden.

De komende periode werken we toe naar een Koersdocument, waarin de hoofdlijnen van het beleid worden vastgelegd. Dit Koersdocument wordt in het eerste kwartaal van 2021 voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Na de besluitvorming wordt het Koersdocument verder uitgewerkt tot een ontwerp Omgevingsvisie Heumen.