Wilt u een (reclame)bord plaatsen, dan heeft u in de meeste gevallen een (omgevings)vergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen permanente reclame en tijdelijke aankondigingen (het aankondigen van onder andere politieke -, culturele - of sportactiviteiten). Het plaatsen van een reclamebord kleiner dan 0,5 m2 op eigen terrein is vergunningsvrij.

Permanente reclame

In de volgende situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen:

  • De reclame-uitingen en lichtreclame hebben een permanent karakter.
  • De reclame-uitingen zijn zichtbaar vanaf de openbare weg en geplaatst langs de openbare weg of in de open lucht.

De gemeente toetst de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor reclame-uitingen aan de zogenaamde ‘redelijke eisen van welstand’. Dit betekent dat de reclame-uiting moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

U kunt u via het Omgevingsloket online(externe link) een vergunningcheck doen voor permanente reclame-uitingen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen.

Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD(externe link), of het aanvraagformulier downloaden en printen. Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning(externe link) nodig.

Tijdelijke aankondigingsborden

Voor het aankondigen van activiteiten in de gemeente Heumen van niet-commerciële instellingen mogen tijdelijk maximaal 10 borden geplaatst worden. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. U mag de aankondigingen niet eerder dan 2 weken voor de te houden activiteit aanbrengen. De aankondigingen moeten uiterlijk de dag na afloop van de activiteit verwijderd zijn.

Voor het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden kunt u het aanvraagformulier diverse vergunningen en ontheffingen gebruiken. Vul het aanvraagformulier volledig in en onderteken het. Daarna stuurt u het met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente. Stuur bij uw aanvraag in ieder geval de volgende gegevens mee:

  • situering van de aankondigingsborden (op een kaart)
  • afmetingen van het object
  • bij voorkeur een tekening of een foto van het object

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de (omgevings)vergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.