De gemeente Heumen voert voor haar inwoners wettelijke taken uit en zorgt ervoor dat haar inwoners kunnen wonen, werken en recreëren. Dat kan de gemeente niet allemaal alleen realiseren. De gemeente werkt daarom samen met partijen binnen en buiten de gemeente.

Uitgangspunt in het coalitieakkoord ‘Een plek voor iedereen’ is dat wij dichtbij en lokaal organiseren wat voor inwoners direct van belang is en wat op de lokale schaal goed georganiseerd kan worden. Bij de regionale samenwerking ligt onze focus op de regio Nijmegen en, op grotere schaal, de regio Arnhem Nijmegen. Het samenwerken met gemeenten in de regio wordt veelal gedaan in samenwerkingsverbanden. Aan die regionale samenwerking dragen wij actief bij. Partnerschap en het gezamenlijke belang staan daarbij centraal.

De gemeenteraad van Heumen heeft in de nota’s Grip op samenwerking en het informatieprotocol gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen haar werkwijze vastgelegd.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente Heumen deelneemt. Meer achtergronden kunt u lezen in de paragraaf Verbonden partijen. Deze paragraaf maakt onderdeel uit van de begroting en de jaarrekening.