De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur, alsmede van (gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten mede door de gemeente worden bekostigd. Een door de Rekenkamer ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de wet.

De Rekenkamer bestaat uit drie leden, niet zijnde raadsleden van de gemeente.

Onderzoeksonderwerpen

De Rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt en stelt jaarlijks voor 1 oktober het onderzoeksprogramma vast. De Rekenkamer haalt input voor het onderzoeksprogramma op bij de fracties via het presidium en vraagt op haar website en/of in de lokale krant aan inwoners om suggesties voor onderzoeksonderwerpen.

Actueel

Op dit moment vinden gesprekken plaats met kandidaten voor de functie van voorzitter en met kandidaten voor lid. Naar verwachting zal de benoeming van de voorzitter en de 2 leden in de raadsvergadering van 30 juni a.s. plaatsvinden.