De Burgeradviesraad (BAR) bestaat uit een aantal gemotiveerde en geïnteresseerde inwoners uit onze gemeente. Zij hebben een brede interesse, zijn sociaal betrokken en hebben vaak specifieke kennis op één of meer beleidsonderwerpen. De leden oordelen en adviseren altijd vanuit het perspectief van de inwoner. De Burgeradviesraad bestaat momenteel uit 8 leden en een voorzitter. De Burgeradviesraad wordt ondersteund door een secretaris. Dit is een medewerker van de gemeente Heumen. 

Vlnr: Suzanne Reitsema, Pierre Rutgers, Agnes Coumans, Ellen van de Kamp, Gerardi Wolters, Karin Langemeijer
Vlnr: Elly Smits, Suzanna Reitsema, Pierre Rutgers, Agnes Coumans (voorzitter), Ellen van de Kamp, Hetty Wijgers, Gerardi Wolters, Karin Langemeijer

Contact

E-mail: bar@heumen.nl
Facebook: Burgeradviesraad.Heumen(externe link)
Twitter: BARheumen(externe link)

Agnes Coumans (voorzitter)

"Sinds eind jaren '80 woon ik met veel plezier in deze mooie gemeente. Nadat ik een aantal jaar actief ben geweest als raadslid in de Heumense gemeenteraad, ben ik sinds 2012 lid van de Burgeradviesraad. Sinds 2019 ben ik voorzitter van de BAR . Bij de gemeente Nijmegen werk ik als projectleider en beleidsadviseur in het sociaal domein. Met de kennis en kunde die ik in het verleden heb opgedaan en nog opdoe blijf ik mij graag inzetten voor de gemeente Heumen in de rol van voorzitter van de Burgeradviesraad."

Karin Langemeijer

Sinds vier jaar woon ik met mijn gezin met veel plezier in het mooie en rustige Malden.

Ik werk in de jeugdzorg, waar ik begonnen ben als groepsleidster en nu al weer geruime tijd werk als beleidsadviseur. Ik richt me op de ondersteuning van medewerkers, uitvoering geven aan het beleid en het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast volg ik momenteel een opleiding tot coach.

Vanaf maart 2022 ben ik lid van de Burger Adviesraad. Graag zet ik mijn ervaring in het sociaal domein breder in voor de woonomgeving en de sociale verbinding binnen de gemeente.

Ellen van de Kamp

"Sinds november 2015 ben ik lid van de Burgeradviesraad. Ik heb onder andere spraak- taalpathologie gestudeerd in combinatie met gedragswetenschappen. Vanuit deze achtergrond heb ik ervaring opgedaan met auditief en communicatief gehandicapte kinderen. Daarnaast heb ik ruim 15 jaar ervaring opgedaan bij het CIZ op het gebied van specialistische kindzorg, gehandicaptenzorg en wetgeving. In het laatste jaar heb ik mij als onderzoeker ook verdiept in de ouderenzorg. De kennis die ik hiermee heb verkregen wil ik graag inzetten voor de Burgeradviesraad."

Hetty Wijgers

"Ik ben sinds 1 januari 2019 lid van de Burgeradviesraad. Ik heb voor mijn pensioen ruim 36 jaar bij een kleine gemeente gewerkt als re-integratiecoach. Mijn werkzaamheden bestonden uit het activeren, motiveren en begeleiden van mensen met een bijstandsuitkering naar een passende baan. Mijn ervaring wil ik inzetten voor de Burgeradviesraad. Ik wil verbinding maken tussen de (kwetsbare) burger en de gemeente op sociaal gebied."

Pierre Rutgers

Ik ben sinds 1984 woonachtig in Overasselt. Na mijn afstuderen aan de Landbouw Universiteit in Wageningen heb ik verschillende functies bekleed in de zorg en het bedrijfsleven. Ik heb gewerkt in het sociale domein, begonnen als personeelsfunctionaris en de laatste 2 functies als directeur Human Resources bij Friesland Coberco (één van de voorlopers van Friesland Campina) en 9 jaar bij het Radboudumc. Sinds 2011 werk ik als zelfstandig organisatieadviseur. Daarnaast heb ik sinds 2014 besloten mij in te zetten in het (bestuurlijk) vrijwilligerswerk. Ik ben onder andere sinds mei 2015 voorzitter van de Buurderij in Overasselt www.buurderijdelagehof.nl(externe link)  In deze functie houd ik mij intensief bezig met het WMO vraagstuk. De gemeente en Malderburch zijn hierbij belangrijke partners. Tenslotte ben ik bij verschillende dorpsinitiatieven betrokken, zoals het Dorpsplatform.

Leefbaarheid in het dorp Overasselt en de gemeente Heumen is voor mij een belangrijk thema. Hierin is een essentiële rol weggelegd voor de bewoners (burgers) en verenigingen/organisaties, maar ook voor de gemeente als mede-bedenker, facilitator en (mede) financier. Graag wil ik mij in de BAR hiervoor inzetten.

Elly Smits

Ruim een jaar woon ik nu in Malden.  Mijn achtergrond is breed. Ooit gestart als uitvoerend medewerker in de gezondheidzorg en onderwijs. Vervolgens heb ik ruim 30 jaar in zeer veel verschillende non profit organisaties (verzekeraars, gemeenten, onderwijs, gezond-heidszorgorganisaties) gewerkt als adviseur, coach en interim gemeente secretaris, directeur/bestuurder.  Momenteel ben ik voorzitter successievelijk lid van twee Raden van Toezicht.

Tevens ben ik Sesamadviseur, een vrijwilligers functie waarbij ik allerlei vrijwilligers organisaties kan ondersteunen bij diverse vraagstukken.

Nu ik pas in Malden woon wil ik heel graag mij inzetten voor de gemeenschap en mijn kennis en kunde verder benutten in relatie tot allerlei vraagstukken die zich aandienen. Een heel mooie uitdaging waarop ik me verheug.

Suzanna Reitsema

Ik woon sinds een jaar of 15 in Malden.
Na mijn studie geneeskunde heb ik in de GGZ gewerkt, hoofdzakelijk in de ambulante langdurende zorg. Naast behandeling van de psychiatrische problematiek was er bij deze cliëntengroep vaak ondersteuning nodig op meerdere leefgebieden van het sociaal domein. Binnen de GGZ-organisatie was ik als voorzitter van de arts-assistenten tevens betrokken bij beleid en visie.
Later kreeg ik zelf als hulpvrager te maken met het sociaal domein van de gemeente vanwege psychische problematiek.
Nu ik door mijn herstelproces heen ben, zet ik graag mijn ervaringsdeskundigheid in voor (kwetsbaardere) medeburgers. Dat doe ik onder andere bij de Kentering in Nijmegen, een organisatie die zich inzet voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Onder meer heb ik er een herstelgroep opgezet en zit ik in het bestuur.
Als lid van de BAR, sinds januari 2023, wil ik me vanuit mijn kennis en ervaring graag inspannen voor een gemeente waarin er oog is voor álle inwoners.
 

Gerardi Wolters

Vanaf 1987 woon ik met veel plezier in Malden. Sinds 1 januari 2023 ben ik lid van de Burgeradviesraad.  Als maatschappelijk werkende heb ik langdurig gewerkt in de hulpverlening voor gezinnen met kinderen met een zorgvraag. De laatste 24 jaar in het behandelteam kinderrevalidatie. Graag wil ik actief betrokken zijn en blijven bij de medemens en de maatschappelijke thema’s die spelen in het sociale domein. Daarbij wil ik me inspannen voor toegankelijke hulp voor een ieder wie dat nodig heeft. Als lid van de Burgeradviesraad wil ik mijn kennis en ervaring daarvoor graag  inzetten.