De gemeenteraad gebruikt het commissie-model in zijn besluitvormingsproces. In de commissie Ruimte en de commissie Bestuur & Samenleving worden onderwerpen inhoudelijk voorbereid voor besluitvorming in de gemeenteraad.

Commissies

Een raadscommissie behandelt onderwerpen inhoudelijk voor besluitvorming in de gemeenteraad. De commissie bereidt de vergaderingen van de raad voor en voert overleg met het college. Publiek kan inspreken en er wordt een rondvraag gehouden. In de commissie nemen raadsleden en een aantal - door de fracties voorgedragen - commissieleden plaats.

Raadsavonden

Naast de commissies kent de vergaderkalender ook raadsavonden. Dit zijn informatieve avonden waarop raads- en commissieleden zich over een onderwerp laten bijpraten. Reguliere raadsavonden waarin een raadsvoorstel wordt toegelicht vinden plaats voorafgaand aan de commissie- en raadsvergadering. Daarnaast wordt er vier keer per jaar een brede raadsavond georganiseerd waarbij de gemeenteraad zelf een onderwerp aandraagt. 

Uw rol in het besluitvormingsproces

De vergaderingen van de raad en zijn commissies zijn openbaar. U bent van harte welkom als toehoorder. Kijk in de vergaderkalender voor de vergaderdata en onderwerpen. Ook kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht; de gemeenteraad hoort graag uw mening.