De gemeenteraad gebruikt het BOB-model in zijn besluitvormingsproces. In het BOB-model worden de verschillende fasen die samenhangen met een besluit van de gemeenteraad gescheiden. 

Opbouw van het besluitvormingsproces

De eerste fase is de Beeldvormende fase. Raads- en commissieleden winnen in deze fase informatie in over een onderwerp, bekijken verschillende scenario's en alternatieven en kunnen voordat het college een voorstel heeft opgesteld hun wensen uiten. 

Na een Beeldvormende vergadering gaat het college aan de slag met het opstellen van een raadsvoorstel over een onderwerp. Dit raadsvoorstel wordt enkele maand(en) later behandeld in een Oordeelsvormende fase. 

De tweede fase is de Oordeelsvormende fase. Raads- en commissieleden bespreken het voorstel van het college aan de raad over een onderwerp en gaan met elkaar in gesprek over de inhoud van het voorstel. Ze krijgen gelegenheid om hun standpunten te delen en te verkennen welke opvattingen er leven bij de verschillende fracties. 

Een raadsvoorstel dat in de oordeelsvormende vergadering is behandeld stroomt door naar de eerstvolgende raadsvergadering. 

De derde en laatste fase is de Besluitvormende fase. Dit is de raadsvergadering. Raadsleden maken hun standpunt kenbaar en verdedigen dit, na een debat volgt een raadsbesluit. 

Uw rol in het besluitvormingsproces

De vergaderingen van de raad en zijn commissies zijn openbaar. U bent van harte welkom als toehoorder. Kijk in de vergaderkalender voor de vergaderdata en onderwerpen. Ook kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht; de gemeenteraad hoort graag uw mening.