De gemeente Heumen is gestart met de planvorming voor het gebied tussen de Zilverbergweg en de Kruisbergsestraat in Overasselt. Het gebied wordt ontwikkeld voor de bouw van 70-100 woningen.

Samen met bureau LOS Stad om Land en met inwoners en belanghebbenden is een stedenbouwkundige visie voor het gebied opgesteld. Daarbij is zo goed mogelijk rekening gehouden met de lokale woningbehoefte, het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte, duurzaamheid en de nu aanwezige voorzieningen.

Op 3 februari 2022 is het stedenbouwkundig en programmatisch kader in de gemeenteraad vastgesteld. U vindt de stukken in de vergaderkalender (agendapunt 18)(externe link). Op dit moment zijn de ruimtelijke procedures die nodig zijn voordat met de daadwerkelijke bouw gestart kan worden in voorbereiding. Er valt nog geen exacte inschatting te geven wanneer het bestemmingsplan door de raad kan worden vastgesteld, maar heel indicatief is de verwachting dat dit medio 2023 kan gebeuren. Zodra het bestemmingsplan van kracht is, kan het plangebied bouwrijp worden gemaakt. Als de vaststelling van het bestemmingsplan inderdaad medio 2023 kan plaatsvinden, zou de bouw van de woningen begin 2024 kunnen starten.

Meedenkgroep

Er is een meedenkgroep ingesteld bestaande uit 24 inwoners uit Overasselt. Deze groep heeft meegedacht met de stedenbouwkundige opzet, het woningbouwprogramma en de inrichting van de openbare ruimte. Denk hierbij aan de situering van de woningen, de woontypen, de vormgeving, wegenstructuur van de nieuwe wijk, inrichting van de groenstructuur en de beoordeling van de ontwerpen. De meedenkgroep was actief tot en met de vaststelling van de kaders in de gemeenteraad. Daarna is haar rol gestopt.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail dan naar woningbouw@heumen.nl 

Laatst bijgewerkt op: 17 november 2022