Op 2 november heeft de gemeenteraad de begroting van de gemeente Heumen voor het jaar 2024 vastgesteld. De gemeente maakt ieder jaar een begroting waarin de voornemens  uit het coalitieakkoord ‘Inwoners Centraal – Natuurlijk Samen” worden omgezet in concrete doelstellingen, activiteiten en budgetten. De gemeente maakt dan ook een doorkijkje naar de financiële positie in de volgende jaren. In de pdf onderaan deze pagina ziet u in één oogopslag waaruit de gemeente Heumen in 2024 inkomsten krijgt en waaraan wij globaal ons geld uitgeven.  

Hoe komt de gemeente aan inkomsten? 

Het Rijk zorgt ieder jaar voor het grootste deel van de inkomsten van de gemeente, in 2024 ruim 33 miljoen. Ook ontvangen we een belangrijk deel van ons beschikbare geld uit de onroerende zaakbelasting (ong. 5 miljoen) en de riool- en afvalstoffenheffing (ong. 3 miljoen). Bij de overige inkomsten  hebben we het bijvoorbeeld over de hondenbelasting, de begraafplaats en de inzameling van kunststof, papier en glas. De totale inkomsten bedragen in 2024 naar verwachting €48.489.031.

Waar geven we het geld aan uit?

Een belangrijk deel van de uitgaven betreft zogenaamd bestaand beleid en de uitvoering van wettelijke taken. We geven een derde van ons geld uit aan maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, maatschappelijke participatie en bijstandsuitkeringen (ruim 17 miljoen). Een andere grote kostenpost zijn de ambtelijke kosten. Onder overige uitgaven vallen bijvoorbeeld  openbare verlichting, veiligheidsmaatregelen en openbare gezondheidszorg (m.n. GGD).

Wethouder Rob Engels : wat doet de gemeente Heumen eigenlijk met al dat geld? 

Op 2 november gaf de gemeenteraad van Heumen groen licht voor de gemeentebegroting voor 2024 en verder. In de begroting staat hoe we in Heumen per jaar aan ons geld komen en ook waar we de 48 miljoen euro die we beschikbaar hebben aan gaan besteden. Ons huishoudboekje dus, met alle inkomsten en uitgaven en de bijbehorende uitleg op een rijtje. De vraag die we vaak horen is: “wat doet de gemeente met al dat geld?”

In onze gemeentelijke visie hebben we gezegd dat we een betrouwbare en transparante overheid willen zijn. We zorgen dat onze inwoners  zien wat we doen en we leggen hierover verantwoording af. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving en voor een gemeente die groen, duurzaam en veilig is.

In de begroting 2024 en volgende jaren spreken we ons uit over hoe we werken aan deze doelstellingen en welke financiële middelen hiervoor nodig zijn. Zo is er veel vraag naar betaalbare woningen en we zetten hiervoor in 2024 concrete stappen. Op de locatie van het Steenhuys in Malden realiseren we woningen en eind 2023/ begin 2024 wordt  definitief besloten over de ontwikkeling van de Kanaalzone.  Ook werken we aan de energieopgave voor de gemeente Heumen. Verder willen we de drempels die inwoners ervaren bij het volwaardig meedoen aan de samenleving wegnemen; we hebben een agenda met acties die we uitvoeren samen met maatschappelijke organisaties, verenigingen, ervaringsdeskundigen en betrokken inwoners. We werken aan de problemen rondom armoede en schulden zodat meer mensen kunnen meedoen in de samenleving zonder financiële belemmeringen. Ook hebben we aandacht voor voldoende beschikbaarheid van het buurtvervoer.

Dit zijn voorbeelden uit de begroting voor de jaren 2024 en verder. Als u er meer over wilt weten dan de volledige begroting inzien.

We zijn er trots op dat we als college een meerjarig sluitende begroting konden aanbieden aan de gemeenteraad, zodat we met de benodigde financiële middelen onze plannen voor de inwoners van de gemeente Heumen kunnen uitvoeren.