Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor de ontwikkeling van het woningbouwplan Zilverbergweg/Kruisbergsestraat vastgesteld. Het woningbouwprogramma voorziet in de realisering van 88 woningen. Helaas is door allerlei factoren grote vertraging in de planontwikkeling opgetreden. De belangrijkste tegenvaller is de gebleken noodzaak tot compensatie van de natuurwaarden die door de woningbouw verloren dreigen te gaan.

Aan het besluit van de raad is een uitvoerig participatietraject vooraf gegaan, waarin een belangrijke rol was weggelegd voor de zogenoemde meedenkgroep. Deze groep bestond uit 25 – 30 omwonenden van het plangebied en inwoners van Overasselt. 

Om de beoogde woningbouw juridisch mogelijk te maken, moet de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen. De oorspronkelijke planning voorzag in publicatie en ter visielegging van het ontwerpbestemmingplan in het 1e kwartaal van dit jaar en vaststelling door de gemeenteraad aan het eind van het jaar. Parallel daaraan zou de noodzakelijke grondverwerving moeten verlopen en de voorbereiding en uitvoering van de noodzakelijke compenserende maatregelen voor flora en fauna in het kader van de Wet natuurbescherming moeten plaatsvinden. 
Volgens de oorspronkelijk planning zou het bouw- en woonrijp maken van het gebied en de uitgifte van de bouwkavel in de loop van 2023 moeten plaatsvinden.

Beschermde diersoort

Helaas is door allerlei factoren grote vertraging in de planontwikkeling opgetreden. Een oorzaak daarvan is het gebrek aan personele capaciteit bij de gemeente, maar de belangrijkste tegenvaller is de gebleken noodzaak tot compensatie van de natuurwaarden die door de woningbouw verloren dreigen te gaan. Zo is het plangebied een belangrijk foerageergebied van de das, een beschermde diersoort. Op grond van de Wet natuurbescherming moet het leef- en foerageergebied dat door de woningbouw teniet wordt gedaan worden gecompenseerd, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het huidige leef- en foerageergebied. De mogelijkheden daarvoor zijn echter beperkt. Op dit moment worden in overleg met een ecologisch adviesbureau en de provincie, die een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming moet verlenen, mogelijke oplossingen verkend. Hiermee is echter de nodige tijd gemoeid. Op dit moment is het lastig te zeggen wanneer de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart. Het streven is echter voor het eind van dit jaar. 

Meer informatie

Voor eventuele vragen of nadere informatie kunt u contact op nemen met de heer A. Kneppers van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 024 of via mail: akneppers@heumen.nl.