Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat de gemeenteraad op 15 september 2022 heeft besloten om op grond van artikel 5 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.
Het betreffen de onderstaande percelen gelegen nabij Hatertseweg/Jufferstraat te Malden: 

Plaatselijke aanduiding

     In aanwijzing opgenomen grootte

Kadastraal bekend

ha.

a.

ca.

Gemeente

Sectie

Nummer

Nabij Hatertseweg te Malden

00

61

83

Heumen

A

1406

Nabij Hatertseweg te Malden

01

18

45

Heumen

A

1355

Nabij Hatertseweg te Malden

04

71

05

Heumen

A

1422

Nabij Hatertseweg te Malden

01

96

24

Heumen

A

1334

Nabij Hatertseweg te Malden

01

14

41

Heumen

A

1335

Nabij Hatertseweg te Malden

00

79

20

Heumen

A

1178

Nabij Hatertseweg te Malden

01

02

93

Heumen

A

1363

Nabij Hatertseweg te Malden

00

14

54

Heumen

A

1342

De onderhavige percelen zullen worden bestemd voor: sport met bijbehorende voorzieningen, alle niet agrarisch en nader uit te werken. 
De percelen zijn aangegeven op de bij het besluit behorende grondplantekening d.d. 29 augustus 2022 en de daarbij behorende lijst van aangewezen percelen, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster 29 augustus 2022.

Inzage

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 19 september 2022, voor eenieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis Heumen, Kerkplein 6, 6581 AC Malden. 

Het besluit van de gemeenteraad wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad van Heumen d.d. 23 september 2022, te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl(externe link)

De eigenaren met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.