In de Strategische visie heeft de gemeenteraad de speerpunten voor de komende 10 jaar bepaald. In de Structuurvisie wordt voor de verschillende (gewenste) ruimtelijke ontwikkelingen een toekomstbeeld gegeven tot het jaar 2025. De gemeente werkt op dit moment aan de Omgevingsvisie. Dit is een integrale visie op de fysieke leefomgeving en deze is breder dan de huidige Structuurvisie. In de Visienota burgerparticipatie formuleren het college en de raad hun ideeën over burgerparticipatie en versterking van de samenwerking tussen inwoners, andere partners en de gemeente.