In de Strategische visie heeft de gemeenteraad de speerpunten voor de komende 10 jaar bepaald. In de Structuurvisie wordt voor de verschillende (gewenste) ruimtelijke ontwikkelingen een toekomstbeeld gegeven tot het jaar 2025. De Omgevingsvisie is een toekomstvisie voor de leefomgeving van onze gemeente. In de Visienota burgerparticipatie formuleren het college en de raad hun ideeën over burgerparticipatie en versterking van de samenwerking tussen inwoners, andere partners en de gemeente.

Strategische visie

In de Strategische visie: Natuurlijk met iedereen hebben we als gemeenteraad onze speerpunten voor de komende 10 jaar bepaald. 

In onze visie geven we een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat voor samenleving wil Heumen zijn in 2030?
  • Wat zijn dan de kerntaak en –rol van ons gemeentebestuur en organisatie?
  • Welke rol kunnen onze partners dan vervullen?

Structuurvisie

Voor het grondgebied van de hele gemeente Heumen is de Stuctuurvisie Heumen 2025link naar pdf bestand opgesteld. In deze visie wordt ten aanzien van de verschillende (gewenste) ruimtelijke ontwikkelingen een toekomstbeeld gegeven tot het jaar 2025. Hierbij worden onder andere wonen en werken, recreatie en toerisme, natuur en landschap, verkeer, cultuurhistorie en duurzaamheid belicht.

De Structuurvisie is opgesteld in lijn van de Strategische visie ‘Samenleving aan zet’link naar pdf bestand. Richtinggevend in deze visie is de overtuiging dat er kracht en kennis in de samenleving aanwezig is die een terugtredende overheid rechtvaardigt. Daarom is ervoor gekozen de structuurvisie vanuit de gemeenschap, bewoners en ondernemers op te bouwen.

In elke fase van het proces heeft dan ook overleg of terugkoppeling met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties of belangengroepen plaatsgevonden. Ook is een zogenaamde panoramagroep ingesteld waarin naast de vertegenwoordigers van organisaties ook deskundigen op verschillend gebied en raads- en commissieleden zitting hadden.

Een interactieve versie van de structuurvisie is te bekijken via de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk hier de structuurvisiekaart (afbeelding) behorend bij de Structuurvisie.

Omgevingsvisie

Hoe ziet gemeente Heumen er in 2030 uit? Hoe zorgen we ervoor dat onze gemeente een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken en recreëren? Dat beschrijven we in de Omgevingsvisie: een toekomstvisie voor onze leefomgeving.

Visienota burgerparticipatie

In de visienota over burgerparticipatie formuleren het college en de raad van de gemeente Heumen hun ideeën over burgerparticipatie en versterking van de samenwerking tussen inwoners, andere partners en de gemeente. Samenwerking is nodig voor een goed leven in de Heumense samenleving.

Inhoud visienota

In de nota, getiteld Versterking burgerparticipatie: voor een betere aansluiting op onze inwonerslink naar pdf bestand, geeft de gemeente weer dat ze nog meer de dialoog wil opzoeken en samen met inwoners en partners aan de slag wil gaan. Als gemeente hebben we de overtuiging én de ervaring dat we samen beter weten WAT we moeten doen en HOE we dit moeten doen. De nota beschrijft hoe we al werken met burgerparticipatie en hoe we dit gaan verbeteren en uitbreiden.

Versterken burgerparticipatie

De bestaande inzet en betrokkenheid van inwoners wordt zeer gewaardeerd. Participatie gebeurt al vele jaren en verloopt vaak goed. Zo laten veel inwoners hun stem horen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is een deel van de inwoners actief op verschillende manieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een initiatief in te dienen, te werken aan een eigen dorpsplan of door actief te zijn in een platform of wijkraad. We willen nog meer inwoners bereiken en betrekken en zo de participatie versterken. Wanneer inwoners zelf aan de slag gaan geven we hen, binnen de grenzen van de wet, maximale vrijheid. Daarmee kunnen we nog meer aansluiten op de energie en initiatieven die in onze gemeenschap aanwezig zijn.

Het kan nog beter

Als gemeente willen we leren van eerdere burgerparticipatietrajecten door jaarlijks enkele ervan te evalueren. Daarnaast verbeteren we onze communicatie, zodat over en weer duidelijk is wat er van een ieder verwacht kan worden.

Algemeen belang dienen

Belangen en standpunten van inwoners kunnen onderling verschillen en zelfs strijdig zijn. Het is de taak van de gemeente om het algemene belang te dienen en in dialoog te gaan. Daar hoort bij dat niet altijd iedereen tevreden zal zijn met het resultaat van het participatietraject. We respecteren ieders rol en willen ook duidelijk en betrouwbaar zijn in ons handelen.