Centrum Malden

Home > Bestuur > Centrum Malden

Centrum Malden


Foto: Theo Peeters

Een vitaal en toekomstbestendig centrum Malden

Malden verdient een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorpshart! Dit is van groot belang voor de leefbaarheid van Malden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom haar visie op de ontwikkeling van het centrum van Malden geactualiseerd en vastgelegd in het ‘concept Programmaplan Centrumontwikkeling Malden’.  Het college wil hierover met inwoners, ondernemers,  gemeenteraad en andere partners in gesprek. Ook u kunt hierover meepraten.

Sinds 2013 werkt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen aan de ontwikkeling van het centrum van Malden. Vanuit het programma ‘Hart voor Malden’ zijn diverse projecten gerealiseerd, zoals de herinrichting van de Schoolstraat. Het huidige college wil graag het centrum van Malden verder versterken en toekomstbestendig maken. Hiervoor zijn concrete stappen nodig. Samen met inwoners, ondernemers en andere partners wil het college de visie voor het centrum van Malden actualiseren. Daarbij zal de focus liggen op het Kerkplein en het winkelcentrum en omgeving.

Ontwikkeling van het centrumgebied is noodzakelijk

Het college heeft het afgelopen jaar diverse gesprekken gevoerd met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere partners in het centrum van Malden. Op basis van deze verkenning komt het college tot de conclusie dat verdere ontwikkeling van het centrumgebied van Malden noodzakelijk is voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en identiteit van Malden en voor de lokale economie en werkgelegenheid.

Samen werken aan een toekomstbestendig centrum

Dit vraagt om een samenwerking en een aanpak gericht op een aantrekkelijker aanbod van voorzieningen: winkels, horeca, sociaal, cultureel en maatschappelijk, om een aantrekkelijker aanbod van woningen voor met name ouderen en om duurzame oplossingen voor parkeren en verkeersontsluiting. Bij deze opgave moeten tegelijkertijd maatregelen genomen worden gericht op duurzaamheid, zoals het vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte en het verduurzamen van bestaande en nieuwe gebouwen.

In gesprek over het concept programmaplan

De geactualiseerde visie, het uitvoeringsprogramma en de aanpak om bovenstaande doelen te bereiken zijn uitgewerkt in het concept Programmaplan Centrumontwikkeling Malden (pdf, 5.2 MB). Het college heeft het concept programmaplan op 17 september aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Vervolgens vinden er in oktober en november drie verschillende dialoogsessies plaats. Eerst met inwoners, daarna met ondernemers, instellingen en vastgoedeigenaren en tenslotte met de gemeenteraad. Doel van deze bijeenkomsten is het ophalen van informatie en het samen in gesprek gaan.

De reacties die tijdens de dialoogsessies met inwoners en ondernemers naar voren zijn gekomen, kunt u hier lezen (pdf, 250 kB).

Gemeenteraad neemt besluit over het programmaplan

Na de dialoogsessie met de raad worden alle reacties gebundeld en inhoudelijk afgewogen, waarna deze verwerkt worden in een definitief programmaplan. Dit programmaplan wordt naar verwachting in januari 2020 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Daarna worden vervolgstappen gezet om te komen tot concrete projecten. Per project gaan we kijken hoe we inwoners en andere betrokkenen hierin betrekken en de mate waarin zij invloed kunnen hebben. 

Data van de dialoogsessies

De dialoogsessies vinden plaats op:

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden