Op naar een vitaal en toekomstbestendig centrum van Malden

Het centrum van Malden moet, nu en in de toekomst, een plek zijn waar inwoners komen voor ontmoeten, winkelen, werken, ondernemen en beleven. Ook moet het een fijne plek zijn om te wonen. Daarnaast moet de openbare ruimte in het centrum veilig, groen, duurzaam en klimaatbestendig zijn ingericht. Het college heeft deze visie op het centrum van Malden uitgewerkt in het concept Programma Vitaal Centrum Malden.

Lees hier het concept programma

Een korte terugblik

Eind 2019 waren er drie dialoogbijeenkomsten met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad over het ‘concept-programmaplan Centrumontwikkeling Malden’. Deze bijeenkomsten verliepen positief en hebben veel reacties opgeleverd. Rode draad in de reacties was dat er veel te verbeteren valt in het centrumgebied, dat er al veel initiatieven lopen, maar vooral dat het tijd wordt om de ambities en doelen te vertalen naar concrete resultaten.

U kunt alle reacties teruglezen in dit document.

Concept Programma Vitaal Centrum Malden

Alle reacties zijn inhoudelijk afgewogen en verwerkt in het concept Programma Vitaal Centrum Malden.
Dit programma is op 26 maart 2020 ter besluitvorming aan de raad aangeboden en de gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.

Met het concept Programma Vitaal Centrum Malden geeft de gemeente Heumen richting aan de ontwikkeling van projecten en activiteiten in het centrumgebied van Malden. Dit gaat met name over de volgende thema’s:

  • ontwikkelen van appartementen voor starters, jongeren en ouderen;
  • vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte;
  • verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeersituatie;
  • aantrekkelijker maken van het aanbod van winkels, horeca en culturele voorzieningen.

Woningbouwprogramma

Het concept Programma Vitaal Centrum Malden speelt een belangrijke rol in de ambitie van het college om de komende jaren meer woningen te bouwen voor de inwoners van de gemeente Heumen en Malden in het bijzonder. In het centrum ligt de doelstelling op het ontwikkelen van minimaal 150 tot 200 appartementen voor jongeren, starters en ouderen.

Haalbaarheidsonderzoek Winkelcentrum Malden en omgeving

Tegelijk met het vaststellen van het concept Programma Vitaal Centrum Malden heeft het college opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor het deelgebied Winkelcentrum Malden en omgeving. Voor het winkelcentrum en omgeving gaan we het volgende onderzoeken:

  1. het aantrekkelijker maken van het Winkelcentrum Malden;
  2. het bouwen van minimaal 150 appartementen voor ouderen, jongeren en starters;
  3. het anders inrichten van de ruimte rondom het winkelcentrum (groen, parkeren, etc.).

De gemeente voert dit onderzoek uit in samenwerking met Oosterpoort en de vastgoedeigenaren en winkeliers van het winkelcentrum.

Haalbaarheidsonderzoek H. Antonius Abtkerk en Kerkplein

De Parochie Heilige Drie-eenheid heeft architectenbureau Otto van Dijk een studie laten maken naar de herbestemming van de kerk naar een horeca en ontmoetingsfunctie, ondersteunende ruimtes voor wonen en behoud van de kerkfunctie. De pastorie wordt in het onderzoek getransformeerd naar wonen en in de tuin zijn appartementen geprogrammeerd. In totaal gaat het om circa 30 appartementen voor ouderen en starters. Het college heeft hiervoor ruimtelijke en programmatische kaders vastgesteld. De parochie heeft de architect opdracht gegeven te onderzoeken of deze ontwikkeling haalbaar is.

Een zinvolle herbestemming en herontwikkeling van het kerkcomplex valt of staat met een passende inrichting van het omliggende Kerkplein. In het concept Programma Vitaal Centrum Malden is gekozen voor de vergroening van het Kerkplein, waarbij de fundaties van de middeleeuwse kerk weer zichtbaar worden gemaakt.

Herontwikkeling locatie Steenhuys

In december 2019 zijn de laatste organisaties uit het Steenhuys vertrokken en heeft de gemeente het beheer overgedragen aan AdHoc. Sinds januari 2020 wonen ongeveer acht mensen tijdelijk in het pand. De gemeente verkent samen met Oosterpoort de mogelijkheden voor ontwikkeling van deze locatie naar huurappartementen voor senioren. Daarbij wordt ook gekeken naar een andere inrichting van het parkeerterrein Kloosterhof.
Inmiddels hebben Oosterpoort en het college van B&W van gemeente Heumen overeenstemming over de bouw van een appartementencomplex op deze locatie. Het voorstel wordt in het najaar 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 6 juli 2021 was er een informatie/inloopbijeenkomst voor belangstellenden. Hier bekijkt u de presentatie met de plannen voor de ontwikkeling van 28 appartementen.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

In 2020 worden de haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, wordt een voorstel voor de herontwikkeling van de locatie Steenhuys uitgewerkt en wordt onderzoek gedaan naar het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. De uitkomsten geven de gemeente en de betrokken stakeholders het benodigde inzicht in wat nu precies wel en niet mogelijk is.

Voorjaar 2021 evalueert het college de bevindingen en beoordeelt welke concrete projecten en investeringen daadwerkelijk haalbaar zijn. Op basis daarvan stelt het college het programma waar nodig bij en zal een definitief Programma Vitaal Centrum Malden inclusief investeringsprogramma in december 2021 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In september 2021 organiseren we dialoogbijeenkomsten voor inwoners en ondernemers. Meer informatie hierover volgt binnenkort.