Op naar een vitaal en toekomstbestendig centrum van Malden

Het centrum van Malden moet, nu en in de toekomst, een plek zijn waar inwoners komen voor ontmoeten, winkelen, werken, ondernemen en beleven. Ook moet het een fijne plek zijn om te wonen. Daarnaast moet de openbare ruimte in het centrum veilig, groen, duurzaam en klimaatbestendig zijn ingericht. Het college heeft deze visie op het centrum van Malden uitgewerkt in het Masterplan Centrum Malden. Dit plan biedt heldere ruimtelijke kaders voor het realiseren van woningbouw en is daarmee een opmaat voor een toekomstig stedenbouwkundig plan in het centrumgebied van Malden. Dit gaat vooral over de volgende thema’s:

  • Ontwikkelen van appartementen voor starters, jongeren en ouderen.
  • Vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeersituatie.
  • Aantrekkelijker maken van het aanbod van winkels, horeca en culturele voorzieningen.

Het masterplan en uw mening

In het masterplan is een schetsplan weergegeven voor de toekomstige inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast geeft het masterplan diverse mogelijke bouwontwikkelingen weer. Op 16 september was er een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn de mogelijke plannen gepresenteerd en konden aanwezigen een reactie op de plannen kenbaar maken. Dit kon ook schriftelijk tot en met vrijdag 8 oktober. De reacties heeft de gemeente meegenomen bij de verdere vormgeving van het masterplan en de besluitvorming hierover. Een samenvatting van de reacties vindt u in de reactienota.

De presentaties van de plannen voor de openbare ruimte en de diverse mogelijke bouwplannen zijn hieronder terug te vinden.

Een korte terugblik

Eind 2019 waren er drie dialoogbijeenkomsten met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad over het ‘concept-programmaplan Centrumontwikkeling Malden’. Deze bijeenkomsten verliepen positief en hebben veel reacties opgeleverd. U kunt alle reacties teruglezen in onderstaand document. Rode draad in de reacties was dat er veel te verbeteren valt in het centrumgebied, dat er al veel initiatieven lopen, maar vooral dat het tijd wordt om de ambities en doelen te vertalen naar concrete resultaten.

In 2020 zijn diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, is een voorstel voor de herontwikkeling van de locatie Steenhuys uitgewerkt en is onderzoek gedaan naar het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. De uitkomsten geven de gemeente en de betrokken stakeholders het benodigde inzicht in wat wel en niet mogelijk is.

Herontwikkeling locatie Steenhuys

In december 2019 zijn de laatste organisaties uit het Steenhuys vertrokken en heeft de gemeente het beheer overgedragen aan AdHoc. Sinds januari 2020 wonen ongeveer acht mensen tijdelijk in het pand. De gemeente heeft vervolgens samen met Oosterpoort de mogelijkheden verkend voor ontwikkeling van deze locatie naar huurappartementen. Daarbij is ook gekeken naar een andere inrichting van het parkeerterrein Kloosterhof.

Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kaders die samen met Oosterpoort zijn opgesteld voor de herontwikkeling van deze locatie. Met behulp van een provinciale subsidie zien zij mogelijkheden om op de locatie Kloosterhof een nieuw appartementencomplex te realiseren met 28 huurappartementen verdeeld over vier woonlagen. Het gaat om appartementen van ca. 60m2 woonoppervlak. Oosterpoort en gemeente zien het als een waardevolle toevoeging van sociale woningbouw in het centrum van Malden, waar vooral doorstromers en ouderen geschikte huisvesting kunnen gaan vinden.

Nu de raad heeft ingestemd met het globale plan, kan begonnen worden met het verfijnen van de eerste schetsontwerpen en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Er zijn veel belangstellenden voor deze woningen. Zij moeten echter nog even geduld hebben: in 2022 wordt de vergunningprocedure en voorbereiding sloop in gang gezet. Begin 2023 zou dan de daadwerkelijke realisatie kunnen starten zodat de woningen begin 2024 beschikbaar zijn.