Op naar een vitaal en toekomstbestendig centrum van Malden

Het centrum van Malden moet, nu en in de toekomst, een plek zijn waar inwoners komen voor ontmoeten, winkelen, werken, ondernemen en beleven. Ook moet het een fijne plek zijn om te wonen. Daarnaast moet de openbare ruimte in het centrum veilig, groen, duurzaam en klimaatbestendig zijn ingericht. Het college heeft deze visie op het centrum van Malden uitgewerkt in het concept Programma Vitaal Centrum Malden. Met het concept Programma Vitaal Centrum Malden geeft de gemeente Heumen richting aan de ontwikkeling van projecten en activiteiten in het centrumgebied van Malden. Dit gaat vooral over de volgende thema’s:

 • Ontwikkelen van appartementen voor starters, jongeren en ouderen.
 • Vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeersituatie.
 • Aantrekkelijker maken van het aanbod van winkels, horeca en culturele voorzieningen.

In het centrum ligt de doelstelling op het ontwikkelen van minimaal 150 tot 200 appartementen voor jongeren, starters en ouderen.

Een korte terugblik

Eind 2019 waren er drie dialoogbijeenkomsten met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad over het ‘concept-programmaplan Centrumontwikkeling Malden’. Deze bijeenkomsten verliepen positief en hebben veel reacties opgeleverd. U kunt alle reacties teruglezen in dit document. Rode draad in de reacties was dat er veel te verbeteren valt in het centrumgebied, dat er al veel initiatieven lopen, maar vooral dat het tijd wordt om de ambities en doelen te vertalen naar concrete resultaten.

In 2020 zijn diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, is een voorstel voor de herontwikkeling van de locatie Steenhuys uitgewerkt en is onderzoek gedaan naar het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. De uitkomsten geven de gemeente en de betrokken stakeholders het benodigde inzicht in wat wel en niet mogelijk is.

Het masterplan en uw mening

De gemeente is op dit moment bezig met het vorm geven van een masterplan. In het masterplan is een schetsplan weergegeven voor de toekomstige inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast geeft het masterplan diverse mogelijke bouwontwikkelingen weer. Op 16 september was er een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn de mogelijke plannen gepresenteerd en konden aanwezigen een reactie op de plannen kenbaar maken. Dit kon ook schriftelijk tot en met vrijdag 8 oktober. De reacties neemt de gemeente mee bij de verdere vormgeving van het masterplan en de besluitvorming hierover.

De presentatie van de plannen voor de openbare ruimte en de diverse mogelijke bouwplannen zijn hieronder terug te vinden.

 1. Presentatie Gemeente
 2. Presentatie Openbare ruimte
 3. Paneel Raedstaete 1
 4. Paneel Raedstaete 2
 5. Plannen Achter de Muse
 6. Plannen Kerk en Kerkplein
 7. Panelen Zuidplein
 8. Steenhuys

Herontwikkeling locatie Steenhuys

In december 2019 zijn de laatste organisaties uit het Steenhuys vertrokken en heeft de gemeente het beheer overgedragen aan AdHoc. Sinds januari 2020 wonen ongeveer acht mensen tijdelijk in het pand. De gemeente verkent samen met Oosterpoort de mogelijkheden voor ontwikkeling van deze locatie naar huurappartementen voor senioren. Daarbij wordt ook gekeken naar een andere inrichting van het parkeerterrein Kloosterhof.
Inmiddels hebben Oosterpoort en het college van B&W van gemeente Heumen overeenstemming over de bouw van een appartementencomplex op deze locatie. Het voorstel wordt eind 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 6 juli 2021 was er een informatie/inloopbijeenkomst voor belangstellenden. Hier bekijkt u de presentatie met de plannen voor de ontwikkeling van 28 appartementen.