Op naar een vitaal en toekomstbestendig centrum van Malden

Het centrum van Malden moet, nu en in de toekomst, een plek zijn waar inwoners komen voor ontmoeten, winkelen, werken, ondernemen en beleven. Ook moet het een fijne plek zijn om te wonen. Daarnaast moet de openbare ruimte in het centrum veilig, groen, duurzaam en klimaatbestendig zijn ingericht. Het college heeft deze visie op het centrum van Malden uitgewerkt in het Masterplan Centrum Malden. Dit plan biedt heldere ruimtelijke kaders voor het realiseren van woningbouw en is daarmee een opmaat voor een toekomstig stedenbouwkundig plan in het centrumgebied van Malden. Dit gaat vooral over de volgende thema’s:

  • Ontwikkelen van appartementen voor starters, jongeren en ouderen.
  • Vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeersituatie.
  • Aantrekkelijker maken van het aanbod van winkels, horeca en culturele voorzieningen.

Het masterplan en uw mening

In het masterplan is een schetsplan weergegeven voor de toekomstige inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast geeft het masterplan diverse mogelijke bouwontwikkelingen weer. Op 16 september 2021 was er een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn de mogelijke plannen gepresenteerd en konden aanwezigen een reactie op de plannen kenbaar maken. Dit kon ook schriftelijk tot en met vrijdag 8 oktober 2021. De reacties heeft de gemeente meegenomen bij de verdere vormgeving van het masterplan en de besluitvorming hierover. Een samenvatting van de reacties vindt u in de reactienota.

De presentaties van de plannen voor de openbare ruimte en de diverse mogelijke bouwplannen zijn hieronder terug te vinden:

  • Steenhuys
  • Achter de Muse
  • Zuidplein
  • Raedstaete
  • Kerk en Kerkplein

Hoe nu verder?

Openbare ruimte

In 2022 gaat de gemeente aan de slag met het opstellen van een Programma van Eisen voor de openbare ruimte op basis van het schetsplan zoals weergegeven in het Masterplan. Het Schetsplan geeft een beeld op hoofdlijnen weer. Dit moet nu verder uitgewerkt worden. Tijdens het opstellen van het programma van eisen worden bewoners, ondernemers en eigenaren betrokken. We willen graag de dialoog aangaan over wat er nodig is om het gebied rondom het winkelcentrum goed te laten functioneren (routing, fietsparkeren, parkeren, vrachtverkeer, supermarktkarretjes enz) en welke inrichtingseisen er gesteld kunnen worden aan de Kerkbrink (hangplek, speelplek, kleine activiteiten, routing, parkeren enz). Verwachting is dat we hier in mei/juni bijeenkomsten voor organiseren.

Bouwplannen

In het centrum kunnen veel bouwplannen gerealiseerd worden. Op dit moment zijn er concrete plannen voor de Muse en het Steenhuys. Voor Raedstate, Ericastraat en de Kerk wordt op dit moment door ontwikkelende partijen onderzocht in hoeverre er bouwplannen gerealiseerd kunnen worden die passen binnen de kaders van de gemeente. Oosterpoort hoopt in maart een besluit te kunnen nemen over het wel of niet doorgaan van eventuele plannen aan de Ericastraat. Op dit moment zijn er nog geen plannen voor het bouwblokje aan de Kerkbrink.

Een korte terugblik

Eind 2019 waren er drie dialoogbijeenkomsten met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad over het ‘concept-programmaplan Centrumontwikkeling Malden’. Deze bijeenkomsten verliepen positief en hebben veel reacties opgeleverd. U kunt alle reacties teruglezen in onderstaand document. Rode draad in de reacties was dat er veel te verbeteren valt in het centrumgebied, dat er al veel initiatieven lopen, maar vooral dat het tijd wordt om de ambities en doelen te vertalen naar concrete resultaten.

In 2020 zijn diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, is een voorstel voor de herontwikkeling van de locatie Steenhuys uitgewerkt en is onderzoek gedaan naar het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. De uitkomsten geven de gemeente en de betrokken stakeholders het benodigde inzicht in wat wel en niet mogelijk is.