Heumen klimaatneutraal

De gemeente Heumen heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Klimaatneutraal betekent dat de gemeente geen negatieve bijdrage aan het klimaat levert. Dit omvat alle maatregelen om klimaatverstoring als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door menselijk handelen te voorkomen, terug te dringen en te compenseren (CO2, methaan en lachgas). Een eerste stap is toewerken naar energieneutraal.

Op dit moment (2022) wordt 12% van de gebruikte energie in Nederland opgewekt via hernieuwbare energiebronnen. Dan gaat het hoofdzakelijk om elektriciteit die opgewekt wordt via zon en wind. Voor ca. 88% van de energie die we gebruiken voor onze elektriciteit, transport en warmte zijn we dus nog afhankelijk van verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, olie en aardgas). Bij de verbranding van die fossiele brandstoffen komt CO2 vrij.

Om de uitstoot van CO2 terug te dringen, zet de gemeente in op de volgende 3 speerpunten:

  1. Zoveel mogelijk energie besparen. Hierbij kunt u denken aan het isoleren van woningen en gebruikmaken van warmteterugwinning. Kijk voor tips en links op heumen.nl/advies-en-voorlichting
  2. Duurzame energie kleinschalig opwekken. Dit willen we bereiken door op zoveel mogelijk daken zonnepanelen te plaatsen. U kunt als inwoner gebruikmaken van de Toekomstbestendig Wonen Lening om de zonnepanelen aan te schaffen.
  3. Duurzame energie grootschalig opwekken. Dit willen we bereiken door het benutten van zonnekracht (zonnevelden), waterkracht (waterkrachtcentrale) en windenergie (windturbines).

Routekaart

In de routekaart Klimaatneutraal Heumen 2050 is de ambitie te lezen waar de gemeente samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbende aan wil werken.