De gemeente Heumen heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Klimaatneutraal betekent dat de gemeente geen negatieve bijdrage aan het klimaat levert. Dit omvat alle maatregelen om klimaatverstoring als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door menselijk handelen te voorkomen, terug te dringen en te compenseren (CO2, methaan en lachgas). Een eerste stap is toewerken naar energieneutraal.

Voor ca. 90% van de energie die we gebruiken voor onze elektriciteit, transport en warmte zijn we nog afhankelijk van verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, olie en aardgas). Bij de verbranding van die fossiele brandstoffen komt CO2 vrij.

Om de uitstoot van CO2 terug te dringen, zet de gemeente in op zoveel mogelijk energie besparen. Hiervoor hanteert de gemeente 3 speerpunten:

  1. Inzetten op zoveel mogelijk energie besparen. Hierbij kunt u denken aan het isoleren van woningen. Ook valt winst te behalen in gedragsverandering in huis.
  2. Duurzame energie kleinschalig opwekken. Dit willen we bereiken door op zoveel mogelijk daken zonnepanelen te plaatsen. De gemeente heeft hiervoor het zonnepanelenproject in het leven geroepen. Ook kunt u als inwoner gebruik maken van de duurzaamheidslening om de zonnepanelen aan te schaffen.
  3. Duurzame energie grootschalig opwekken. Dit willen we bereiken door het benutten van zonnekracht (zonnevelden), waterkracht (waterkrachtcentrale) en windenergie (windturbines). De gemeente stelt een ruimtelijke visie op. Hierin wordt onderzocht welke combinatie van duurzame energie opwekking realiseerbaar is binnen de gemeente.

Routekaart

In de routekaart Klimaatneutraal Heumen 2050 is de ambitie te lezen waar de gemeente samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbende aan wil werken.