De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot internationale dag van de biodiversiteit. Dat is niet voor niets want het gaat wereldwijd slecht met de biodiversiteit. Het is een probleem op wereldschaal maar alle lokale bijdragen aan herstel zijn van belang.  Ook de gemeente Heumen zet zich in voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in onze gemeente.

Drie keer over biodiversiteit

Dit is deel één van drie berichten over biodiversiteit in onze gemeente. We leggen hier uit hoe we onze plannen maken om biodiversiteit te vergroten. Volgende week in deel twee vertellen we wat we allemaal doen en tot slot gaat deel drie gaat over samen vergroenen: welke projecten doen we met actieve inwoners en wat kan u doen om te vergroenen?

Biodiversiteit vergroten: hoe maken we onze plannen?

Ook in onze gemeente is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor biodiversiteit. 
Overal zijn er projecten om de biodiversiteit te verbeteren. Die zijn we niet zomaar gestart. We hebben goed gekeken naar de soorten die er al zijn en waar de kansen liggen om de leefomgeving voor deze soorten te verbeteren. 


Ons landschap als basis voor onze plannen

Als u door onze gemeente rijdt zal het u opvallen dat u steeds andere soorten natuur om u heen ziet. We hebben bossen, heide, de rivier de Maas met zijn uiterwaarden, weilanden met heggen, bermen langs wegen en een vennengebied. We zijn trots op deze verschillende landschappen en willen deze graag behouden. 

In ieder landschap leven verschillende dieren- en plantensoorten. Sommige soorten voelen zich overal thuis. Andere soorten leven alleen in één bepaald soort landschap. Om te bepalen hoe we de biodiversiteit het beste kunnen verbeteren kijken we daarom eerst naar het landschap. Wat is er? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het landschap zijn belangrijkste kenmerken blijft behouden? Omdat landschappen over gemeentegrenzen heen gaan hebben we eerst samen met onze buurtgemeentes de landschappen in kaart gebracht en de grote lijnen van de gebiedsontwikkeling bepaald. Dit staat in het ‘Gebiedsuitvoeringsprogramma Maas en Waal’. Voor onze gemeente hebben we dat weer uitgewerkt in een landschapsontwikkelingsplan (LOP). Om dat kort en bondig samen te vatten is er een kaart met landschapstypen, initiatieven en kansen. Ieder jaar wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt, daarin staat wat de plannen voor dat jaar zijn. 

Meer kennis over onze lokale biodiversiteit

Met alle landschapsplannen hebben we een mooie stap gezet waar verschillende projecten uit voortkwamen die het landschap versterken en de biodiversiteit vergroten.  Maar biodiversiteit is breder en er was behoefte om een nog beter beeld te krijgen van de biodiversiteit in onze gemeente. Wat hebben we en hoe kan het beter? Dit is door natuurexperts onderzocht en beschreven in het rapport 'kansen voor een hogere biodiversiteit in gemeente Heumen’. Dit rapport helpt ons steeds weer om te bepalen op welke manier we de biodiversiteit kunnen vergroten.