Terugblik Werkconferentie 26 oktober

Op 26 oktober vond de Werkconferentie plaats. Het centrale thema van deze Werkconferentie was net als vorig jaar ‘Heumen voor iedereen’. Hoe werken we samen aan een inclusiever Heumen waar iedereen aan mee kan (blijven) doen. Bijna 20 lokale partners werkten gedreven samen met inwoners aan vernieuwende oplossingen en projecten voor alle (kwetsbare) inwoners.

Tijdens deze Werkconferentie zijn de resultaten van drie werkgroepen besproken en zijn tafelgesprekken gevoerd over de twee nieuw gekozen thema’s. Binnenkort kunt u meer over deze thema’s lezen op www.heumen.nl/werkconferentie.

Resultaten werkgroepen

Werkgroep 1: Inwoners voor Inwoners

De focus van deze groep lag op het creëren van een ontmoetingsruimte waar inwoners op een veilige manier over hun zorgen kunnen praten: een huiskamer van inwoners voor inwoners waar iedereen zich welkom voelt. Belangrijk hierbij is dat de locatie laagdrempelig is en dat ervaringsdeskundige inwoners een rol krijgen. Het eerste doel was een opening in 2024, maar door vertragingen concentreert de werkgroep zich nu op promotie en vrijwilligerswerving. Er zijn gesprekken met relevante instanties en een financieel plan is opgesteld. De werkgroep heeft groen licht gekregen van de Werkconferentie om door te gaan met de implementatie van de ontmoetingsruimte.

Werkgroep 2: Eenzaamheid

Deze groep werkte aan het verminderen van eenzaamheid door ontmoeting te stimuleren. Ze lanceerden het initiatief 'Heumen Ontmoet' met een speciale maand, een website, en activiteiten. De werkgroep heeft een aantal dingen bereikt met de website:

  • Vele nieuwe ontmoetingen
  • Enthousiaste mensen die hebben genoten van de activiteiten
  • Duidelijke informatievoorziening door een overzichtelijke en toegankelijke website

De website blijft in ieder geval actief tot april 2024 en is te vinden op www.heumenontmoet.nl. In een vervolggesprek met wethouder Rob Engels wordt gekeken naar financiële steun om deze website in de lucht te houden. De uitkomst van dit gesprek komt terug bij de volgende Werkconferentie in maart 2024.

Werkgroep 3: Samenwerken aan een dementievriendelijker Heumen 

Deze  werkgroep komt voort uit de Werkconferentie van 2022 en wil graag door. De werkgroep concentreert zich op bewustwording van dementie in de samenleving. Er worden trainingen georganiseerd voor diverse groepen over hoe om te gaan met dementie en er wordt aandacht gevraagd voor dementie in het gemeentelijk beleid. Nieuwe leden zijn toegevoegd, en de focus ligt op behoud en uitbreiding van wat tot nu toe is bereikt.

Nieuwe thema’s

Uit de ingediende thema’s zijn de volgende gekozen:
1.    Mentale weerbaarheid jongeren (12-23 jaar)
2.    Verdraagzaamheid en verbinding: samen in gesprek

De deelnemers van de Werkconferentie gingen in kleinere groepjes uiteen in zogenoemde tafelgesprekken om over deze thema’s te praten. Op grote tafelvellen werden ideeën geschreven, hieruit zijn voor ieder thema uiteindelijk een aantal opbrengsten gekomen.

Bij het 1e thema (mentale weerbaarheid) zijn de eerste opbrengsten:
-    Ouders (en grootouders) handvaten aanreiken om in gesprek te gaan met hun kind.
-    In contact met scholen over kansgericht werken, in plaats van probleemgericht.
-    Inzetten op het informeren en trainen van begeleiders/trainers bij verenigingen, zij komen veel in contact met de doelgroep. 
-    Bij dit gehele proces is het verstandig om ervaringsdeskundigen te betrekken. 

Bij het 2e thema (samen in gesprek) zijn de eerste opbrengsten:           
-    Onderzoeken wat de beste gespreksmodus is hiervoor. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het gebruiken van welzijn-kaarten om gesprekken op gang te brengen.
-    Daarnaast kan iedereen in zijn eigen straat beginnen met het begroeten van mensen en het aanknopen van een gesprek met een ‘vreemde’. 
-    Bij het uitwerken van het project waar de werkgroep mee aan de slag gaat, wordt gekeken naar bestaande initiatieven zoals bijvoorbeeld samen eten.

Afsluiting en vooruitblik 

De volgende Werkconferentie is gepland op 21 maart 2024. De regiegroep doet een voorstel voor een toekomstbestendige Werkconferentie. Aanleiding is dat vaak dezelfde thema’s  aan bod komen en de behoefte bestaat om het met elkaar te hebben over het commitment dat door de partners is aangegaan en de verwachtingen daarover. 

Meer informatie

Veel informatie vindt u op de website maar voor meer informatie kunt u mailen naar: werkconferentie@heumen.nl of contact opnemen met Britt van den Akker via (024) 358 83 00.