Landschapsbehoud en -ontwikkeling in de gemeente staan volop in de spotlight. Dankzij diverse projecten en de inzet van vrijwilligers is er in de afgelopen jaren hard gewerkt aan het behoud en versterken van het landschap en de biodiversiteit. In het uitvoeringsprogramma van 2023 staat hoe we hiermee verder gaan.

Hoe gaan we ons landschap ontwikkelen?

Deze vraag is het uitgangspunt van het Landschapsontwikkelingsplan 2019-2023 (LOP). Dit LOP werd in december 2019 door de Raad goedgekeurd. Het plan is een programma voor de gemeente en sluit aan bij de samenwerking met organisaties en inwoners die zich inzetten voor het landschap. De uitvoering van het plan wordt jaarlijks in een uitvoeringsprogramma uitgewerkt en voorgelegd aan het college en de Raad. 
 
Met steun van een Provinciale subsidie worden er projecten opgestart om het landschap en de biodiversiteit te versterken. In 2021 werd, in samenwerking met lokale gebiedsexperts, een biodiversiteitsplan opgesteld. De uitwerking hiervan is grotendeels verweven is in het uitvoeringsprogramma van het LOP.

We houden het LOP up-to-date

Het LOP is een levend document dat meegaat met de tijd. In 2023 zullen we, samen met betrokken partijen, verder werken aan het behoud en versterken van het landschap. Daarnaast zal het LOP geëvalueerd worden en komt er een plan van aanpak voor actualisatie, rekening houdend met nieuw beleid en ontwikkelingen. 

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over landschap en biodiversiteit in onze gemeente? Bezoek dan onze website voor meer details. Of wilt u zelf meedenken of werken aan het behoud en versterken van ons landschap? Neem gerust contact op, want elke bijdrage is welkom!

www.heumen.nl/landschapsontwikkeling 

De doelen van het LOP zijn:  

  • Behoud en versterken van landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarde door onderhoud en aanleg aan landschapselementen, zoals heggen en houtwallen, boomgaarden samen met vrijwilligers.
  • Versterking van biodiversiteit door opstellen van biodiversiteitsplan, aanleg van bloemrijke akkerranden en bermen. 
  • Versterking van verbindingen in het landschap door wandelpaden, cultuurhistorische aanduidingen en rolstoelvriendelijke paden. 
  • Communicatie en afstemming door contact houden tijdens landschapsconferentie, projecten en oogstfestival.