Woningbouw in Kanaalzone een stap verder

De behoefte aan de bouw van nieuwe woningen is groot en in onze regio is er een woningtekort. Om woningbouw mogelijk te maken, heeft gemeente Heumen het voornemen de betonfabriek aan te kopen en het sportpark van SV Juliana’31 te gaan herinrichten op de huidige locatie om ruimte te maken voor woningbouw. 

Nieuwe variant Kanaalzone

Diverse locaties voor het verplaatsen van de sportvelden van SV Juliana zijn onderzocht, maar bij alle locaties wordt geconstateerd dat er ecologische en of financiële struikelblokken zijn. De laatst onderzochte locaties zijn de locaties aan de Hatertseweg en de Looistraat. Na uitvoerig onderzoek op natuurwaarden en financiële consequenties moet geconcludeerd worden dat deze locaties moeilijk haalbaar zijn. Daarom is gezocht naar andere mogelijkheden.

Een variant voor het herinrichten van de sportvelden op de huidige locatie en het realiseren van een behoorlijk deel van de geplande woningbouw is op 28 september aan de raad gepresenteerd.  Deze variant is vervolgens verder uitgewerkt en het college heeft op dinsdag 7 november jl. besloten om dit ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Tegelijkertijd met dit voorstel is door het college ook besloten de aankoop van de betonfabriek aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Woensdag 29 november vindt een informatiebijeenkomst plaats voor alle inwoners en geïnteresseerden waarin het besluit en het plan worden toegelicht. Vervolgens wordt op 30 november 2023 het voorstel van het college voor de aankoop van de betonfabriek en de variant voor woningbouw op de Kanaalzone in de raadscommissie besproken. De raad neemt op 14 december 2023 een besluit. Daarna moeten de plannen nog verder uitgewerkt worden. Zo wordt nog het stedenbouwkundig ontwerp verder uitgewerkt, moeten de benodigde onderzoeken uitgevoerd worden en wordt er een omgevingsplan opgesteld.

Meer informatie

Voor alle inwoners van de gemeente Heumen organiseren we op 29 november 2023 een informatiebijeenkomst.  Deze vindt plaats om 20.00 uur in Maldensteijn. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen aan kanaalzone@heumen.nl 
Tijdens deze bijeenkomst lichten we toe hoe we zijn gekomen tot bovengenoemd plan. Na de besluitvorming door de raad zullen we met direct omwonenden en stakeholders nog een bijeenkomst organiseren om het plan verder vorm te geven. 

Meer informatie vindt u ook op www.heumen.nl/kanaalzone.