Een evenement is een voor publiek toegankelijke activiteit, meestal met als doel vermaak. U kunt hierbij denken aan een braderie, optocht, buurtfeest, sponsorloop, popconcert, maar bijvoorbeeld ook aan een herdenkingsplechtigheid.

Wilt u een evenement organiseren, dan heeft u in principe een vergunning nodig. Voor sommige evenementen is een melding echter genoeg.

Op alle evenementen zijn de regels uit het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen van toepassing.

Evenementen en corona 
Corona brengt veel onzekerheid met zich mee. Ook voor evenementen. Op dit moment zijn evenementen verboden. Als ze wel kunnen doorgaan, is het de vraag in welke vorm. We adviseren u om nog geen aanvragen in te dienen voor de zomer of het najaar. Het is op dit moment niet duidelijk wat er dan mogelijk is. Ook voorkomt u daarmee onnodige kosten voor leges.   
  
Zodra evenementen weer kunnen plaatsvinden, kijken de gemeente en de hulpdiensten naar de situatie en welke voorwaarden en uitgangspunten dan nodig zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat evenementen die jaarlijks op een vast moment plaatsvinden voorrang krijgen op nieuwe evenementen.  
 
Heeft u vragen of wilt u overleggen? Neem contact op met Jolanda Kuijpers via email: apv@heumen.nl of via telefoonnummer: 14024.  

Vergunning of melding?

Hieronder vindt u de voorwaarden voor een melding. Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan mag u volstaan met een melding van het evenement. Is dit niet het geval, dan moet u een vergunning aanvragen.

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen.
  • Het evenement vindt plaats tussen 09.00 uur en 00.00 uur.
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 uur en na 00.00 uur.
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom-)fietspad, parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Er worden geen objecten geplaatst met een oppervlakte groter dan 10m2 per object (bijvoorbeeld een barbecue, partytent, luchtkussen).
  • Er is altijd een organisator aanwezig.
  • De organisator meldt het evenement ten minste vier weken van tevoren bij de gemeente.

 

Voor het doen van de melding gebruikt u het meldformulier klein evenement.

Let op: voor het aanvragen van een rommelmarkt gelden andere voorwaarden. Vraag deze na bij de gemeente. Bel 14 024 of mail naar apv@heumen.nl.

Vraag de vergunning op tijd aan

Wij raden u aan om uw evenement minimaal 12 weken van tevoren te melden. Als blijkt dat u toch een vergunning nodig heeft, is er nog voldoende tijd om de aanvraag te behandelen. Alleen als u zeker weet dat een melding volstaat, kunt u de melding 4 weken van tevoren doen. De aanvraag voor een evenement moet minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement ingediend worden. Bij een groter evenement moet de aanvraag minimaal 12 weken van te voren ingediend worden.

Kosten

Een melding is gratis.

De kosten van een evenementenvergunning hangen samen met de tijd die wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. En dit hangt weer samen met het risico van uw evenement.

Soort evenement

Prijs

Klein evenement zonder risico

€ 86,45

Snuffelmarkt

€ 49,45

Braderie

€ 322,85

Groot evenement met verhoogd risico € 322,85

Als er voor de aanvraag  een advies is vereist van een onafhankelijk deskundige, dan wordt het tarief verhoogd met de kosten die door deze onafhankelijk deskundige voor dit advies in rekening worden gebracht.

Doorlopende vergunning

Als u een doorlopende meerjarige evenementenvergunning heeft, dan hoeft u alleen een melding in te dienen. Gebruik hiervoor het meldformulier evenement waar vergunning voor verleend is.

Alcohol schenken

Wilt u tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcoholpercentage) schenken op een locatie die niet valt onder een Drank- en Horecawetvergunning? Dan heeft u een ontheffing drank schenken nodig. Lees meer op de pagina Drank schenken.

Wilt u een langere periode alcoholhoudende dranken verstrekken, dan heeft u een vergunning nodig op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Neem hiervoor contact op met team APV via apv@heumen.nl of telefoonnummer 14 024.

Aankondigingsbord/Sandwichbord plaatsen

Wilt u een aankondigingsbord/sandwichbord plaatsen, dan heeft u een vergunning nodig. Lees meer op de pagina (Reclame)bord plaatsen.

Loterij of bingo organiseren

Voor het organiseren van een klein kansspel zoals een loterij heeft u een vergunning nodig. Voor het organiseren van een bingo dient u een melding in. Lees meer op de pagina Loterij of bingo organiseren.

Evenement aanvragen

 

Stuur het aanvraagformulier met alle bijlagen per post naar: Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ  in Malden. Mailen mag ook naar heumen@heumen.nl.

Mocht u twijfelen of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat, stuur dan een mail naar apv@heumen.nl.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de vergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.