Een evenement is een voor publiek toegankelijke activiteit, meestal met als doel vermaak. U kunt hierbij denken aan een braderie, optocht, buurtfeest, sponsorloop, popconcert, maar bijvoorbeeld ook aan een herdenkingsplechtigheid.

Wilt u een evenement organiseren, dan heeft u in principe een vergunning nodig. Voor sommige evenementen is een melding echter genoeg.

Melding evenement

Organiseert u een klein evenement? Dan is het vaak voldoende dat u een melding aanvraagt. Aan een klein evenement zijn voorwaarden verbonden. Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan een melding klein evenement aan.

Voorwaarden klein evenement

 • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen.
 • Het evenement vindt plaats tussen 10.00 uur en 00.00 uur.
 • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 uur en na 00.00 uur.
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom-)fietspad, parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
 • Er worden geen objecten geplaatst met een oppervlakte groter dan 25m2 per object (bijvoorbeeld een barbecue of partytent).
 • Er is altijd een organisator aanwezig.
 • De organisator meldt het evenement ten minste vier weken van tevoren bij de gemeente.

Melding klein evenement

Vergunning evenement

Voldoet u niet aan alle voorwaarden voor een melding? Dan moet u een vergunning aanvragenlink naar pdf bestand.

Vraag de vergunning op tijd aan: wij raden u aan om uw evenement minimaal 12 weken van tevoren te melden. Want dan is er nog voldoende tijd om de aanvraag te behandelen. Alleen als u zeker weet dat een melding volstaat, kunt u de melding 4 weken van tevoren doen. De aanvraag voor een evenement moet minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement ingediend worden. Bij een groter evenement moet de aanvraag minimaal 12 weken van te voren ingediend worden.

Op alle evenementen zijn de regels uit het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen van toepassing

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat, stuur dan een mail naar apv@heumen.nl.

Evenement met doorlopende vergunning

Als u een doorlopende meerjarige evenementenvergunning heeft en er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de verleende vergunning, dan hoeft u alleen een melding in te dienen.

Melding evenement met doorlopende vergunning

Kosten

Een melding is gratis.

De kosten van een evenementenvergunning hangen samen met de tijd die wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. En dit hangt weer samen met het risico van uw evenement.

Soort evenementPrijs
Klein evenement zonder risico€ 92,10
Snuffelmarkt€ 53,00
Braderie€ 345,95
Groot evenement met verhoogd risico€ 345,95

Als er voor de aanvraag  een advies is vereist van een onafhankelijk deskundige, dan wordt het tarief verhoogd met de kosten die door deze onafhankelijk deskundige voor dit advies in rekening worden gebracht.

Alcohol schenken

Wilt u tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcoholpercentage) schenken? Dan heeft u een ontheffing drank schenken nodig.

Wilt u een langere periode alcoholhoudende dranken verstrekken, dan heeft u een vergunning nodig op grond van artikel 3 van de Alcoholwet. Neem hiervoor contact op met team APV via apv@heumen.nl of telefoonnummer 14 024.

Aankondigingsbord/Sandwichbord plaatsen

Wilt u een aankondigingsbord/sandwichbord plaatsen, dan heeft u een vergunning nodig. 

Loterij, bingo of rommelmarkt organiseren

Voor het organiseren van een klein kansspel zoals een loterij heeft u een vergunning nodig. Voor het organiseren van een bingo dient u een melding in. 

Voor het aanvragen van een rommelmarkt gelden andere voorwaarden. Vraag deze na bij de gemeente. Bel 14 024 of mail naar apv@heumen.nl.

Verkeersregelaars

Bij evenementen op de openbare weg kan de gemeente de organisatoren verplichten om verkeersregelaars in te zetten. Deze regelen het verkeer en zorgen voor de veiligheid van deelnemers aan het evenementen en andere weggebruikers. Voordat verkeersregelaars het verkeer mogen regelen, moeten zij aangesteld worden door de burgemeester. Daarvoor moeten zij een verplichte online instructie volgen. Wie geen instructie heeft gehad, mag namelijk geen verkeer regelen. 

Stappen

 1. U vraagt een evenementenvergunning aan bij de gemeente. U krijgt een brief met de bevestiging dat u een vergunning aanvraagt waarbij verkeersregelaars worden ingezet.
 2. U meldt uw evenement aan via www.verkeersregelaarsexamen.nl. Bij de aanmelding upload u de bevestigingsbrief. Na de aanmelding krijgen de aan te stellen verkeersregelaars de inloggegevens. 
 3. Met de ontvangen inloggegevens moeten de vrijwilligers die als verkeersregelaar worden ingezet de gratis online instructie doorlopen en het examen afleggen. 
 4. Na het volbrengen van de instructie stuurt u de groslijst van aan te stellen verkeersregelaars naar de gemeente. 
 5. De gemeente maakt een aanstellingsbesluit voor het evenement. Bij het aanstellingsbesluit zit een lijst met de gegevens van de voor dat evenement aangestelde verkeersregelaars.

Verzekering

De aangestelde verkeersregelaars zijn tijdens het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de vergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.