De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dat geldt ook voor mensen die beperkingen hebben of die niet helemaal zelfredzaam zijn, zoals mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen.

Welke hulp kan ik krijgen via de Wmo?

Bij onze gemeente bekijkt de consulent van het Sociaal Team met u welke hulp u 
nodig heeft. Soms is een algemene voorziening voldoende, zoals een boodschappenservice of klussendienst. Soms is een individuele voorziening (ook wel maatwerkvoorziening genoemd) de enige oplossing. Een maatwerkvoorziening is specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Voorbeelden van maatwerk-       voorzieningen zijn:

Voor een maatwerkvoorziening heeft u eerst een indicatie nodig van de gemeente. Daarna krijgt u hulp van een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft (Zorg in Natura). Soms is hulp niet mogelijk via een gecontracteerde aanbieder, dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB).

Neem contact op met het Sociaal Team

Wat kost het?

U betaalt voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand.
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u voor de meeste hulp uit de Wmo niks te betalen.

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Heeft u hier vragen over? Op www.hetcak.nl vindt u veel informatie. U kunt ook het CAK bellen. Het gratis nummer is: 0800-1925

Bent u niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de wijze waarop u geholpen bent? Bespreek dit eerst met uw contactpersoon van de organisatie waar u hulp of steun krijgt. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkzaam is.
Als u het niet eens bent met het besluit (over de hulp of zorg), dan kunt u hiertegen bezwaar maken.