Rechten, plichten en maatregelen

De Participatiewet kent rechten en plichten. Als u die verplichtingen niet nakomt, heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U kunt bijvoorbeeld een waarschuwing of een tijdelijke verlaging van uw uitkering krijgen. Uw uitkering kan zelfs stopgezet worden.

Houdt u zich daarom aan de volgende plichten:

 • U bent verplicht om actief naar werk te zoeken. De Participatiewet gaat ervan uit dat ‘elk werk’ passend is. Dit betekent dat u verplicht bent om ook werk beneden uw (opleidings)niveau aan te nemen. Uw consulent controleert of u voldoende solliciteert.
 • U en uw gezinsleden zijn verplicht alle medewerking te verlenen die de consulent en het Werkbedrijf van u vraagt. Dit betekent onder andere dat u en uw gezinsleden verplicht zijn om bij uw consulent op gesprek te komen als hier om gevraagd wordt. Daarmee voorkomt u dat uw uitkering moet worden verlaagd of zelfs stopgezet moet worden. Ook moet u alle gevraagde informatie op tijd aan uw consulent aanleveren.
 • Om aanspraak te maken op betaling van uw uitkering bent u verplicht maandelijks een 'rechtmatigheidsonderzoeksformulier', het zogenaamde ROF-je, in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de gemeente Heumen. Lees meer over het ROF-je onder 'Betaaldatum bijstand'.
 • U bent verplicht om vooraf bij de consulent te melden dat u in het buitenland of tijdelijk buiten de gemeente Heumen verblijft. Dat kunt u doen via het ROF-je, het maandelijkse rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Deze melding geldt niet alleen als u op vakantie gaat, maar óók als u om een andere reden buiten de gemeente Heumen verblijft.
 • Zolang u een uitkering krijgt, bent u verplicht veranderingen in uw eigen situatie en die van uw gezinsleden direct aan de gemeente door te geven. Het kan hierbij gaan om een adreswijziging, geboorte, huwelijk, samenwonen, verhuizing of echtscheiding. Ook het vinden van een (deeltijd)baan of het krijgen van een erfenis, schenking of vermogen zijn veranderingen in uw situatie die van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw uitkering. Geef een verandering daarom zo snel mogelijk door! U kunt wijzigingen aan de gemeente doorgeven via het (maandelijks) ROF-je of persoonlijk aan uw consulent;
 • U werkt mee aan periodieke heronderzoeken;
 • U vraagt om toestemming als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen of een opleiding wilt gaan volgen.

Wijzigingen doorgeven

Veranderingen in uw situatie of inkomen (of die van uw partner of inwonend kind) kunnen van invloed zijn op uw uitkering. Geef daarom altijd een verandering persoonlijk aan ons door of door middel van uw (maandelijks) ROF-je.

Uw rechten

 • U heeft het recht uw gegevens in te zien. Dit kan via de werkmap op www.werk.nl. Let op: u heeft hiervoor DigiD nodig.
 • U kunt in bezwaar gaan tegen een beslissing als u het niet eens bent met de inhoud.
 • Duurt het te lang voordat u een besluit op uw aanvraag heeft? Dan heeft u mogelijk recht op een dwangsom
 • Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen.

Wat gebeurt er als u uw plichten niet nakomt?

Eén van de verplichtingen die u hebt is het meewerken aan uw re-integratietraject. Als u dat niet of niet naar behoren doet, kan aan u een maatregel worden opgelegd. Dit betekent een tijdelijke verlaging van uw uitkering. De hoogte en duur van de verlaging en het opleggen van boetes zijn vastgelegd in de verordening Afstemming handhaving Participatiewet. Zorg er dus altijd voor dat:

 • u voldoende medewerking verleent;
 • u zich aan de arbeids- en re-integratieverplichtingen houdt;
 • u op tijd inlichtingen verstrekt over zaken die van invloed kunnen zijn op uw re-integratietraject.

Boetes bij fraude

Als u een uitkering ontvangt moet u sommige wijzigingen in uw situatie of inkomen (of die van uw partner of inwonend kind) doorgeven aan de uitkeringsinstelling. Het gaat om gegevens die van invloed kunnen zijn op (de hoogte van) uw uitkering. Doet u dat niet of te laat, of geeft u foute gegevens door, dan pleegt u fraude.

Hebt u fraude gepleegd en daardoor bijvoorbeeld te veel uitkering ontvangen, dan moet u het te veel ontvangen geld helemaal terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete die net zo hoog is als het bedrag dat u te veel hebt ontvangen aan uitkering. U krijgt de boete van de uitkerende instelling (SVB, UWV, Belastingdienst/Toeslagen of de gemeente). Zij zijn verplicht u een boete op te leggen. Dit is vastgelegd in de Verordening Verrekening Bestuurlijke Boete Wwb.

Boete bij herhaalde fraude

Als u voor de tweede keer fraudeert moet u niet alleen het te veel ontvangen geld terugbetalen, maar krijgt u een boete van anderhalf keer het bedrag dat u onterecht hebt ontvangen. Deze boete wordt ingehouden op uw uitkering. Daarnaast kan de gemeente na de tweede overtreding uw uitkering maximaal 3 maanden stopzetten.

Terugbetalen teveel ontvangen uitkering

Als u uitkeringsfraude heeft gepleegd, krijgt u niet alleen een boete. U moet ook het te veel ontvangen bedrag terugbetalen.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met uw consulent. U kunt bellen: 14 024 of 024 - 358 83 00 of mailen naar: soza@heumen.nl.